Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Asikkalassa on laitettu yksityisen maanomistajan toimesta vireille hanke ranta-asemakaavan muutoksen laatimista varten. Suunnittelualue sijaitsee kiinteistöllä 16-417-8-475, ja on kooltaan 1,693 ha. Kaavan laatijana hankkeessa toimii Ramboll Finland Oy.

Hankkeen ensisijainen tavoite on jakaa kaavamuutoksen alainen kiinteistö kahdeksi lomarakennuspaikaksi, pinta-alaltaan n. 7000 m2 ja n. 9000 m2. Maanomistajan tavoitteena on osoittaa kaavassa molemmille rakennuspaikoille 250 k-m2 rakennusoikeutta. Muutoin kaavamääräyksiä ohjaa Päijänteen rantaosayleiskaavan RA-rakennuspaikalle asetetut määräykset ja viereisen Venäjänniemen ranta-asemakaavamuutoksen määräykset.

Alueelle laaditaan mitoituslaskelmat rantarakennusoikeuden määrittämiseksi. Laskennassa otetaan huomioon Päijänteen rantayleiskaavan mitoitusperiaatteet sekä alueen nykyiset olosuhteet. RA-rakennuspaikoille on tarkoitus määrittää soveltuvat rakennusalat huomioiden jo olemassa oleva rakentaminen ja maaston erityispiirteet.

Kaavaprosessin eteneminen

Vireillepano / aloitusvaihe 
Asikkalan kunnanhallitus on kokouksessaan 14.2.2022, § 41 päättänyt asettaa Rysän tilan ranta-asemakaavan muutoksen vireille yksityisen maanomistajan hakemuksesta.
Samalla kunnanhallitus hyväksyi kaavan aloitusasiakirjana laaditun MRL 63 §:n mukaisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet, ja se asetetaan nähtäville koko kaavaprosessin ajaksi.

Luonnosvaihe
Asikkalan kunnanhallitus on kokouksessaan 15.6.2022, § 175 hyväksynyt luonnosvaiheen asiakirjat. Kaavan luonnosvaiheen aineistot olivat nähtävillä MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 10.8.–9.9.2022 Asikkalan kunnan teknisten palveluiden tiloissa (Asikkalantie 21, 17200 Vääksy) sekä tällä sivulla.

Ehdotusvaihe
Asikkalan kunnanhallitus on kokouksessaan 8.5.2023 § 115 hyväksynyt ehdotusvaiheen asiakirjat. Kaavan ehdotusvaiheen aineisto on nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 15.5.–13.6.2023 Asikkalan kunnan teknisten palveluiden tiloissa (Asikkalantie 21, 17200 Vääksy) sekä tällä sivulla.

Hyväksymisvaihe
Asikkalan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 30.10.2023 § 56 hyväksynyt Rysän ranta-asemakaavan muutoksen.

Hyväksymispäätös on saatavissa Asikkalan kunnanvirastolta. Päätökseen voi MRL 188 §:n mukaisesti hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 7.12.2023 mennessä.