Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Asikkalassa on laitettu yksityisen maanomistajan toimesta vireille hanke ranta-asemakaavan muutoksen laatimista varten. Suunnittelualue sijaitsee kiinteistöllä 16-417-8-475, ja on kooltaan 1,693 ha. Kaavan laatijana hankkeessa toimii Ramboll Finland Oy.

Hankkeen ensisijainen tavoite on jakaa kaavamuutoksen alainen kiinteistö kahdeksi lomarakennuspaikaksi, pinta-alaltaan n. 7000 m2 ja n. 9000 m2. Maanomistajan tavoitteena on osoittaa kaavassa molemmille rakennuspaikoille 250 k-m2 rakennusoikeutta. Muutoin kaavamääräyksiä ohjaa Päijänteen rantaosayleiskaavan RA-rakennuspaikalle asetetut määräykset ja viereisen Venäjänniemen ranta-asemakaavamuutoksen määräykset.

Alueelle laaditaan mitoituslaskelmat rantarakennusoikeuden määrittämiseksi. Laskennassa otetaan huomioon Päijänteen rantayleiskaavan mitoitusperiaatteet sekä alueen nykyiset olosuhteet. RA-rakennuspaikoille on tarkoitus määrittää soveltuvat rakennusalat huomioiden jo olemassa oleva rakentaminen ja maaston erityispiirteet.

Kaavaprosessin eteneminen

Vireillepano / aloitusvaihe 
Asikkalan kunnanhallitus on kokouksessaan 14.2.2022, § 41 päättänyt asettaa Rysän tilan ranta-asemakaavan muutoksen vireille yksityisen maanomistajan hakemuksesta.
Samalla kunnanhallitus hyväksyi kaavan aloitusasiakirjana laaditun MRL 63 §:n mukaisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet, ja se asetetaan nähtäville koko kaavaprosessin ajaksi.

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kirjallinen mielipide, jonka voi toimittaa: sähköpostitse kirjaamo@asikkala.fi tai postitse Asikkalan kunta / kaavoitus, PL 6, 17201 VÄÄKSY.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma