Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Vuoden 2024 Liikunta- ja nuorisoyhdistysten yleisavustusten, kulttuurijärjestöjen kohdeavustuksen ja hyvinvointiavustusten hakuaika on 31.3.2024 asti!

Hyvinvointipalveluiden avustukset haetaan Avustusverkko.fi-palvelun kautta. Hakijan tulee pyytää tunnukset palvelusta www.avustusverkko.fi. Hakemuslomakkeet ja ohjeet löytyvät palvelun sivuilta.

Lisätietoja: hyvinvointijohtaja 044 778 0247 tai hyvinvointikoordinaattori 044 778 0022.

Asikkalan kunta, hyvinvointilautakunta

Liikunta- ja nuorisoyhdistysten yleisavustus on tarkoitettu kyseisten yhdistysten
säännöllisestä toiminnasta aiheutuneisiin kuluihin. Painopisteenä on lasten- ja
nuorten harrastustoiminta. Avustusta myönnettäessä huomioidaan myös
yhdistyksen käyttämä harrastuspaikka ja siitä aiheutuvat kulut.

Avustusta voi hakea
• paikallinen, rekisteröity nuoriso- tai liikuntaseura/yhdistys, joka kuuluu jäsenenä
valtakunnalliseen nuoriso- tai liikunta-/urheilujärjestöön / liittoon
• alueellinen rekisteröity yhdistys, jonka sääntöjen mukaisena pääasiallisena
tarkoituksena on liikunnan järjestäminen tai muu liikunnan edistäminen
paikallisesti
• paikallinen nuorisoyhdistys, jonka jäsenistöstä 2/3 on alle 30-vuotiaita
• paikallinen nuorisotoimintaa harjoittava yhdistys, jolla on kirjanpidossa
nuorisotoiminta erotettu omalle tilille.


Avustushakemuksesta tulee käydä selville
• yhdistyksen nimi ja osoite
• yhdistyksen oikeuskelpoisuus
• perustamisajankohta sekä kuuluminen jäsenenä valtakunnallisiin
keskusjärjestöihin
• yhdistyksen nimenkirjoittajat (ajantasalla oleva tieto)
• yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä (maksetut jäsenmaksut), säännöllisesti
toimintaan osallistuvien ja erikseen alle 30-vuotiaiden jäsenten määrä,
• yhdistyksen kannatus- ja tukiyhteisöt
• yhdistyksen muilta tahoilta saamat tai haettavat avustukset.
Hakemukseen on liitettävä alkuperäisinä tai oikeaksi todistettuina jäljennöksinä
• yhdistyksen voimassa olevat säännöt
• viimeksi hyväksytty toimintakertomus
• tilinpäätös (tuloslaskelma, tase) ja tilintarkastuskertomus sekä
talousarvio ja toimintasuunnitelma kaudelle, jolle avustusta haetaan
• tilitys edellisen vuoden avustuksen käytöstä.

Yleisavustushakemus on jätettävä vuosittain maaliskuun loppuun mennessä

Erityisavustus, Osa nuorisotoiminnan avustuksesta maksetaan koulutus- ja toimitilojen vuokra-avustuksena. Osa liikuntatoiminnan avustuksesta maksetaan koulutusavus-tuksena. Yhteisöt, jotka eivät ole hakeneet saman vuoden aikana yleisavustusta, on
erityisavustusta anoessaan annettava myös kohdassa 1.2. mainitut tiedot.


Koulutusavustusta myönnetään

 1. nuoriso- ja liikuntayhdistysten omaa toimintaa tukevan koulutuksen
  järjestämiseen
 2. keskus-, liitto- ja piirijärjestöjen koulutustoimintaan osallistumiseen
 3. kunnan hyvinvointipalveluiden järjestämään koulutukseen.
  Yhdistyksen omassa koulutuksessa avustukseen oikeuttavaksi huomioidaan
  majoitus-, matka- ja luennoitsijoiden palkkiokulut. Nuoriso- ja
  liikuntayhdistysten, -liittojen sekä -keskusjärjestöjen koulutustoimintaan
  osallistumiseksi avustusta myönnetään kurssimaksuista ja matkoista
  aiheutuneisiin kuluihin. Avustushakemuksiin tulee liittää osallistujien nimet,
  selvitys koulutustilaisuudesta (kurssiohjelma) ja kulut eriteltyinä tositteineen.
  Toimitila-avustusta myönnetään nuorisotoiminnassa tarpeellisten tilojen
  käyttökuluihin nuorisotoiminnan osalta. Toimitila-avustus on erityisesti
  suunnattu haja-alueen säännölliseen nuorisotoimintaan. Jos yhteisön omistamaa toimitilaa vuokraa käyttöönsä toinen avustukseen oikeutettu toimija, tulee tämän hakea avustus toiminnastaan syntyneisiin kuluihin. Anomukseen on eduksi liittää kyseisen tilan käyttöpäiväkirja.

Erityisavustushakemus on jätettävä vuosittain lokakuun loppuun mennessä

Hyvinvointiavustuksen tavoitteena on tuottaa toimintaa tai yhteisöllisyyttä
kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi kuntastrategian mukaisesti
ja sen tavoitteisiin liittyen. Hyvinvointiavustusta myönnetään Asikkalalaisille rekisteröidyille yhdistyksille. Vääksyn taajaman ulkopuolella olevien kylien kohdalla hyvinvointiavustus toteutetaan osallistavan budjetoinnin menetelmin. Kylällä olevien yhdistysten on tehtävä yhteistyötä hyvinvointiavustusta haettaessa. Kylätoimijat voivat
käyttää avustuksen haluamallaan tavalla, avustusta haettaessa on esitettävä
suunnitelma avustuksen käytöstä.


Avustushakemuksesta tulee käydä selville
• yhdistyksen nimi ja osoite
• yhdistyksen nimenkirjoittajat (ajantasalla oleva tieto)
• yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä
• yhdistyksen kannatus- ja tukiyhteisöt
• yhdistyksen muilta toimijoilta saamat tai haettavat avustukset.


Hakemukseen on liitettävä alkuperäisinä tai oikeaksi todistettuina
jäljennöksinä
• yhdistyksen voimassa olevat säännöt
• viimeksi hyväksytty toimintakertomus
• tilinpäätös (tuloslaskelma, tase) ja tilintarkastuskertomus sekä
talousarvio ja toimintasuunnitelma kaudelle, jolle avustusta haetaan
• tilitys edellisen vuoden avustuksen käytöstä.
Uusien hakijoiden on annettava tiedot täydellisinä. Aikaisemmin avustusta
saaneet ilmoittavat muutokset nimenkirjoittajien ja yhteisön sääntöjen
osalta.

Hyvinvointiavustushakemus on jätettävä vuosittain maaliskuun loppuun mennessä

Kohdeavustusta myönnetään rekisteröidyille kulttuuriyhdistyksille,
kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille kulttuuritoiminnan osalta, muille
yhteisöille, ryhmille ja kuntalaisille kulttuuritilaisuuksien ym. taiteen järjestämiseen (esim. teokset, äänitteet, näyttelyt).
Kohdeavustusten jakoperusteita ovat:

 1. hakijan toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus
 2. hakijan taloudellinen asema ja avustuksen saamisen tarve
 3. hallintokulujen suhteellinen osuus toiminnan kuluista,
 4. hakijan muilta tahoilta saamat muut tuet, avustukset ja avustuslainat
  sekä niiden käyttö
 5. avustuksella tuettavan toiminnan tai toimenpiteen ajankohtaisuus
 6. avustuksen suunniteltu käyttötapa
 7. hakijan omatoimisuus

Kohdeavustushakemus on jätettävä vuosittain maaliskuun loppuun mennessä

Tapahtumarahalla tuetaan toimijoiden järjestämiä tapahtumia eripuolilla
Asikkalaa. Lisäksi tavoitteena on tukea erikokoisia, monipuolisia tapahtumia
ympärivuotisesti järjestettynä.
Tapahtumarahasta päätettäessä arvioidaan seuraavia kriteereitä

 • suunnitellun tapahtuman sisältö ja toteuttamisajankohta
 • tapahtuman merkittävyys, vetovoima, näkyvyys ja merkitys Asikkalalle ja
  asikkalalaisille
 • hakijan omatoimisuus ja kansalaistoiminnan määrä
 • tapahtuman avoimuus ja yhteisöllisyys
 • avustuksella tuettavan toiminnan tai toimenpiteen ajankohtaisuus,
  vaikuttavuus ja osallistujamäärät
 • avustuksen saamisen tarve
 • hakijan tulee olla asikkalalainen yhdistys tai yhteisö

Tapahtumarahahakemus tulee tehdä edeltävän vuoden loppuun mennessä

Tilitys tapahtumarahan käytöstä tulee tehdä yhden (1) kuukauden sisällä tapahtumasta:

Kunta myöntää vuosittain yleisten alueiden rakentamisavustusta sekä seurantalojen kiinteistöveroa vastaavia avustussummia. Avustusta voivat hakea kylätoimikunnat, asukasyhdistykset ja seurantalot. Avustus on tarkoitettu talkoilla toteutettavien yleisten alueiden työkohteiden tarvikkeiden ym. hankintaan.

Hakemukset käsitellään hakuajan umpeuduttua ja avustukset maksetaan loppuvuodesta hyväksyttyjä maksutositteita vastaan.

Hakemukset, joista tulee selvitä avustuksen käyttötarkoitus ja kustannukset, tulee toimittaa vuosittain 31.5. klo 15 mennessä.

Huom: Tositteet / kuitit tulee toimittaa 1.12. mennessä sähköisesti kirjaamo@asikkala.fi tai tuomalla kunnanviraston postilaatikkoon (Rusthollintie 2, 17200 Vääksy)

Yksityistielain (560/2018) § 84 mukaan kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta.

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

Avustuksen yleiset ehdot

 • Yksityistielaki (560/2018) § 84.
 • Yksityistien on oltava vähintään yhden pysyvän asutuksen pääasiallinen pääsy yleiselle tielle, tai sillä on paikallisesti huomattavaa merkitystä.
 • Tiekunnan hallintomenot on laskettava avustushakemukseen eriteltyinä.

Avustuksen määräytyminen

 • Avustukseen oikeuttavat hoito-, kunnossapito- ja yleiskustannukset voivat olla enintään 1 200 euroa/km.
 • Avustusta suoritetaan ainoastaan pysyvän asutuksen päätien osalta.
 • Avustus maksetaan tiliselvitysten mukaisena jälkiavustuksena edellisen vuoden menojen perusteella.
 • Kunnan myöntämän avustuksen suuruus määräytyy talousarvioon varatun määrärahan mukaan. Kunnan avustus on kuitenkin enintään 50 % hyväksytyistä avustukseen oikeuttavista kunnossapitokustannuksista.
 • Avustuskelpoisen tien vähimmäispituus on 300 m.
 • Avustus on haettava kesäkuun loppuun mennessä

Asikkalan ympäristönsuojelu myöntää vuosittain avustuksia omaehtoiseen ympäristönsuojelutyöhön. Avustusta voivat hakea yhteisöt ja yksityiset henkilöt. Vuoden 2024 hakuaika päättyy 31.3.2024. Hakuajan jälkeen voidaan myöntää avustuksia, jos määrärahoja on jäljellä.

Avustuskohteina olevien hankkeiden tulee edistää ympäristönsuojelua, luonnonhoitoa ja luonnon monimuotoisuutta tai lisätä ympäristön viihtyisyyttä. Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi erilaiset vieraslajitalkoot, vesiensuojelutoimenpiteet tai ympäristönsuojeluun liittyvät tapahtumat ja tempaukset.

Avustuksen myöntää Asikkalan ympäristölautakunta.

Koivisto Marja

Hyvinvointikoordinaattori

Puhelin: 0447780022

Sähköposti: