Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

TIEDOTE 10.4.2024
Julkaisuvapaa klo 14

Asikkalaan kuntaan on tullut tieto kaivoslain mukaisesta kaivosvarauksesta. Equivest Metals Oy on maaliskuussa jättänyt kaivosviranomaiselle (Tukes) Saitta-nimisen varausilmoituksen kaivoslain 621/2011 §44 mukaisesti. Yhtiö hakee varausta vuodeksi. Varausalue sijaitsee Asikkalan, Hollolan, Hämeenlinnan ja Padasjoen alueella. Varausalueen sijainti on nähtävillä karttaliitteestä.

Equivest Metals Oy otaksuu, että alueelta voi löytyä litiumia (Li), cesiumia (Cs) ja harvinaisia maametalleja. Lisäsi alueella on potentiaalia tantaalin (Ta), tinan (Sn), kullan (Au), nikkelin (Ni), kuparin (Cu), koboltin (Co) ja sinkin (Zn) osalta.

Varausaikana yhtiö jatkaa paljastumien tunnistamista Lidar-aineiston avulla ja tutkii aluetta maastovierailujen muodossa. Alueella tehdään havaintoja kalliopaljastumista sekä lohkareista, joista voidaan ottaa vähäisiä näytteitä kivivasaralla. Maanomistajia tiedotetaan etsintätyöstä ennen suunniteltua kenttäohjelmaa. Maastossa liikutaan jalkaisin. Yhtiö aikoo hakea malminetsintälupaa varausajan loppupuolella lupaavimmille alueille.

Varausilmoitus antaa toimijalle etuoikeuden malminetsintälupaan, eli toimijalla on oikeus tehdä geologisia mittauksia ja havaintoja sekä ottaa vähäisiä näytteitä, mikäli toimenpiteestä ei aiheudu vahinkoa eikä vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä. Varaus ei kuitenkaan oikeuta malminetsintään, kaivamiseen eikä louhimiseen. Varaajan suunnitelmissa on tehdä alueella kaivoslain 7 §:n mukaista etsintätyötä, geologista kartoitusta, maaperä- ja moreeninäytteenottoa, vähäistä näytteenottoa alueen kalliopaljastumista sekä korkean resoluution geofysiikan lentomittauksia.

Varaus ei rajoita maanomistajien oikeuksia, eikä mahdollisia muita maankäytön tarpeita ja suunnitelmia. Kilpailijat eivät siten voi hakea alueelle malminetsintälupaa tai kaivoslupaa. Tässä kohden valitusoikeus on tarkoitettu lähinnä kilpaileville toimijoille. Jos toimija myöhemmin hakee malminetsintälupaa, se kuulutetaan, pyydetään lausunnot kunnalta ja maanomistajat voivat antaa omat muistutuksensa.

Jos toimija päätyy myöhemmin hakemaan malminetsintälupaa, tulee alue olemaan huomattavasti nykyistä varausaluetta pienempi. Lupahakemus kuulutetaan ja alueen maanomistajilla on mahdollisuus antaa omat muistutuksensa hakemuksesta. Lisäksi malminetsintähakemuksesta pyydetään lausunnot mm. Asikkalan kunnalta sekä alueen ELY-keskukselta. Malminetsintälupa oikeuttaa luvanhaltijan tekemään alueella tarkempia tutkimuksia, joiden vaikutukset ympäristöön ovat vähäisiä ja lyhytaikaisia. Malminetsinnän aikana mahdolliset ympäristöhaitat liittyvät lähinnä yksittäisten puiden poistoon kallioperäkairauskohteella. Kaikki vahingot on korvattava täysimääräisesti maanomistajalle laissa määrätyn malminetsintäkorvauksen lisäksi. Malminetsintäluvassa on myös annettava määräykset, joilla yleisten ja yksityisten etujen tarpeet turvataan. Kaikista maastossa tapahtuvista tutkimuksista, joista voi aiheutua vähäistä haittaa tai häiriötä, täytyy ilmoittaa maanomistajille etukäteen.

 Tyypillisesti malminetsintävaihe kestää vähintään 15-20 vuotta, mutta toiminta alueella ei ole kokoajan aktiivista. Mikäli malminetsinnöissä selviää, että kaivoksen perustaminen on kannattavaa, voi hakija hakea alueelle kaivoslupaa. Kaivostoiminta edellyttää kaivosluvan lisäksi myös monia muita lupia ja selvityksiä kuten ympäristövaikutustenarviointimenettelyn, ympäristöluvan sekä kunnan hyväksymän kaavan. Koska kunnilla on lainmukainen monopoliasema kaavoitukseen, voi kunta halutessaan estää kaivoksen alueellaan.  Varsinaisen kaivoksen perustaminen vaatii myös kaivosluvan, jonka hakuvaiheessa haitankärsijöillä on mahdollista tulla kuulluksi.

Kunnassa seurataan tarkkaan tilannetta kaivosvarauksen osalta ja se antaa asiasta heti lausunnon, kun se prosessin mukaisesti on mahdollista. Kunta toteaa, että alue on erityisen arvokas maisemallisesti, matkailullisesti sekä maaseutuelinkeinojen harjoittamisen kannalta ja alueen vesistön merkitys on elintärkeä.

Lisätietoa kaivosvarauksista ja muista kaivostoimintaan liittyvistä luvista sekä prosesseista löytyy Tukesin kotisivuilta Kaivos, malminetsintä ja kullanhuuhdonta | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Lisätiedot:
Kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka
p. 044 778 0210
rinna.ikola-norrbacka@asikkala.fi