Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Koulusegregaatio hanke OKM/1282/520/2021, avustuksen määrä 46080 euroa, 20%,

25.11.2021-31.12.2023

Asikkalan kunnassa on tehty palveluverkko ja kouluverkkoselvitys vuosien 2020-2021 aikana. Millä eri toimenpiteillä saamme Asikkalasta rakkauden arvoisen kunnan. Pääteemat on määritelty hankkeeseen: Lasten ja nuorten osallisuus ja elinvoimaiset kylät (painottaen koulua toimintakeskuksena).

Vuoden 2023 aikana valmistelussa ovat osallistuva budjetointi ja EVA (ennakkovaikutusten arviointi)

Valmistelija on Terhi Leino, kehittämisen asiantuntija, 044 778 0874

OKM/ 399/520/2021 Saatu avustus 118 000 euroa, mikä kattaa 80% hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Hanke päättyy 31.12.2022.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 12.4.2022 Asikkalan kunnalle avustusta 118 000 euroa varhaiskasvatuksen ja  149 600 euroa esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosina 2022 – 2023.

Varhaiskasvatukselle suunnatulla erityisavustuksella lisätään henkilöstöresurssia ryhmäavustajia ja sisäisiä sijaisia lisäämällä. Tämän lisäksi hankeavustusta kohdennetaan Kalkkisten Ryhmiksen henkilöstökuluihin.

Esi- ja perusopetuksen saama tuki vahvistaa lähikouluperiaatetta kolmella kyläkoululla. Avustus kohdennetaan esiopetuksen avustajien ja koulunkäynninohjaajien palkkakuluihin kyläkouluilla. Tämän lisäksi kunnassa lisätään laaja-alaisen erityisopettajan resurssia, millä mahdollistetaan tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden saama tuki kaikilla kouluilla. Vääksyn koulujen osalta saatu avustus kohdennetaan opettajaresurssin lisäämiseen. Pienryhmien oppilasmäärät ovat olleet koko ajan kasvavia. Pienemmillä opetusryhmillä tuetaan erityistä tukea saaville oppilaille paremmat edellytykset oppimisen ja hyvinvoinnin tuelle.

Valtion erityisavustus OKM/88/520/2023 Oppimisen tukea kyläkouluille ja erityisen tuen oppilaille

103 000,00 euroa

Valtion erityisavustusta voidaan käyttää esi- ja perusopetuksessa seuraaviin toimiin · opettajien palkkaamiseen samanaikaisopettajiksi · ryhmien jakamiseen tai jakotunteihin · avustajien palkkaamiseen Erityisavustusta voidaan myöntää käytettäväksi ainoastaan esi- ja perusopetuksen opetushenkilöstön palkkakuluihin. Palkattavien henkilöiden tulee työskennellä pääosin opetusryhmässä.

Avustushakemuksenne on hyväksytty osittain. Valtionavustusta ei voida käyttää seuraaviin hakemukseen sisältyviin kohtiin: · Tunnemittaus oppilailla ja henkilöstöllä ja siihen liittyvä koulutus · Oikea-aikaisen tuen määrittelyyn asiantuntijoiden arviointina, esim. konsultaationa, liittyvät kulut

Vääksyn Yhteiskoulu samanaikaisopettajan palkkakulut

Kalkkisten koulu tuntikehyslisäys 3 vvh,

Länsi-Asikkalan koulukoulunkäynninohjaajan palkkakulut ja tuntikehyslisäys 3 vvh,

Vesivehmaan koulu koulunkäynninohjaajan palkkakulut

Vääksyn esiopetus / Anianpellon koulukieliavustajan palkkakulut tai

koulunkäynninohjaajan palkkakulut

Aurinkovuoren koulu samanaikaisopettajan palkkakulut

OKM/977/520/2022 Myönnetty avustus on 103 000 euroa. Myönnetyn avustuksen enimmäisosuus toteutununeista kokonaiskustannuksista tulee olla enintään 95 %. Avustuksen käyttöaika on 26.10.2022-31.7.2024.

Valtionavustus on tarkoitettu koronaepidemiasta johtuvien vaikutusten tasoittamiseen, lapsen oppimisen ja kehityksen tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen varhaiskasvatuksessa sekä oppimiseen, oppilaanohjaukseen, hyvinvointiin ja tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen esi- ja perusopetuksessa.

Avustusta käytetään varhaiskasvatuksen erityisopetuksen tukeen kouluvalmentajan ja liikuntavalmentajan palkkakuluihin.

Kouluvalmentaja: Anna-Sofia Kuoppalaakso

Liikuntavalmentaja: Masa Malén

OPH 91/1132/2022 valtion erityisavustus perusopetuksen ja toisen asteen ilmasto- ja kestävyys kasvatukseen. Avustus tulee käyttää ajalla 27.9.2022-31.5.2024.

Asikkalan kunnalla on tavoitteena kehittää tiedekasvatusta ja lisätä koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä. 9. vuosiluokan oppilaat vierailevat Tiedeluokka SOLU:ssa neljä kertaa 1.1.2023-31.3.2024 välisenä aikana, yhteensä 16 vierailupäivää. Oppilasryhmien lisäksi opettajat vierailevat samassa tilassa.

Hankkeen yhteistyökumppanina toimii Helsingin yliopisto. Helsingin yliopiston tiedekasvatustoimintaa toteuttaa Päijät-Hämeen LUMA-keskus. Hankkeen koordinoinnista, tutkimuksesta, opetuksesta, koulutuksista ja tiedottamisesta vastaavat Helsingin yliopiston asiantuntijat.

Koordinointi: Noora Kivikko

Yläkoulun aineenopettajat

OKM/1732/520/2022 Myönnetty avustus 36 200,00 euroa (80% kokonaiskustannuksista).

Avustus on tarkoitettu vain toiminnan kehittämisen suunnittelutehtäviin. Hankkeen avulla valmistuu avoimen varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma, johon on kuvattu lähtötilanne, rakenne arvopohja, asiakkaiden toiveet ja niiden pohjalta nostetut kehittämistarpeet ja toiveet esim. liikkuminen, lepo, hyvät ihmissuhteet, terveys, turvallisuus, hygienia, liikkumisen merkitys ja liikenneturvallisuus.

Koordinointi: Pirjo Lepistö

ESAVI/38787/2022 Myönnetty avustus on 13 000 euroa. Oma rahoitusosuus 13 000 euroa.

Kehitetään aktiivista toimintakulttuuria vaikuttamalla henkilöstön ja opiskelijoiden asenteisiin, toimintaan ja osaamiseen sekä oppilaitoksen olosuhteisiin.

Kehitetään Liikkuva koulu ja opiskelu -toiminnan kokonaiskoordinaatiota ja johtamista osana organisaation toimintaa – ohjausryhmä ja vastuuhenkilö – toiminnan jalkauttaminen osaksi koko henkilöstön toimintakulttuuria.

Kehitetään vähän liikkuvien oppilaiden ja opiskelijoiden tunnistamista ja heille tarjottavaa tukea

Kehitetään oppilaiden ja opiskelijoiden vertaisliikuttamista (esim. liikuntatutorit, -agentit tai -aktivaattorit) -liikuntatutor -toiminnan kehittäminen edelleen lukiossa ja vastaavan toiminnan pilotointi yläkoulussa

Kehitetään liikkumisen ja liikunnan harrastamisen mahdollisuuksia koulu- ja opiskelupäivän aikana tai sen välittömässä läheisyydessä -liikuntatutoreiden järjestämiä taukohetkiä sekä lukion että yläkoulun oppitunneilla

Koordinointi: Miia Alhonen, Vääksyn Yhteiskoulu

ESAVI/45532/2022 Hankkeen kokonaiskustannukset 40 000 € omarahoitusosuus 50 % on 20 000 €. Valmistelu hyvinvointijohtaja Matti Kettunen

Perheiden aktivointi yhdessä liikkumiseen. Kannustaminen terveisiin elämäntapoihin sekä edistää liikunnanriemua.

Koordinointi: Marjo Vänskä

OPH-1250-2023 Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto on käsitellyt Erasmus+ KA122-SCH
hakukierroksella Round 1/ (23.02.2023) jättämänne hakemuksen ja päättänyt myöntää
teille avustusta seuraavasti.
Hankenumero: 2023-1-FI01-KA122-SCH-000141684
Hakulomakkeen numero: Form ID KA122-SCH-C4D2BFCF
Hankkeen nimi: Digitaidot haltuun
Myönnetty avustus: 54474 euroa.

Koordinointi: Riikka Penttilä