Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Hyvinvoiva koululainen

Meidän tavoitteenamme on tukea lasta ja nuorta kokonaisvaltaisesti. Mitä aikaisemmin lapsen suojatekijöitä saadaan määriteltyä ja vuoropuhelua kehitettyä eri toimijoiden kanssa, sitä paremmin voimme yhdessä tukea lasta ja nuorta.

Huoltajille, kasvatus- ja opetuspalveluiden henkilöstölle ja vapaa-ajalla toimiville seurojen ja yhdistysten ohjaajille suunnatulla kyselyllä (huhtikuu 2021) haluttiin selvittää lapsiin ja nuoriin kohdistuvista huolenaiheista yleisesti. Mistä asioista on helppo tai vaikea keskustella eri toimijoiden kesken. Kysely toteutettiin ajalla 7.-16.4. Vastauksia tuli 197 kpl.  Vastaukset kohdistuivat alle kouluikäisiin (41 kpl), alakoululaisiin (124 kpl) ja yläkouluikäisiin (31 kpl). Vastauksia hyödynnetään lasten ja nuorten tuen tarpeen suunnittelussa eri yhteistyötahojen kanssa.

Vastaajat ovat eniten huolissaan lasten tai nuorten yleisestä käyttäytymisestä (88 vastausta) mielialasta (77), asenteesta suhteessa toisiin lapsiin tai nuoriin (75). Sanallisessa palautteessa tuotiin esille päihdeongelmat, peliriippuvuus ja yleiskunnon heikkeneminen.

Asioista, joista vastaajat olivat erityisen huolissaan, koettiin myös olevan lähtökohtaisesti helppo keskustella. Erityisesti vapaa-ajan ja harrastustoiminnoissa keskustellaan myös lapsen tai nuoren kaveripiiristä. Valtaosa vastaajista koki, että kaikista asioita voi keskustella huoltajien kanssa.

Lapseen kohdistuneista huolista varhaiskasvatuksen puolella vaikeammin lähestyttävät aiheet liittyivät lapsen puhtauteen ja hygieniaan, lapsen asenteeseen suhteessa aikuisiin ja lapsen ravintotottumuksiin. Kouluissa huolen aihe liittyi lapsen tai nuorten mielialaan ja puhtauteen.

Arvioitavia kohteita ovat:

  • Oppilaiden keskiarvo alle 7 (4.vuosiluokasta ylöspäin)
  • Suojatekijöiden kartoittaminen (mm. ystävät, sukulaiset ja isovanhemmat)
  • Päättötodistuksen saaneita
  • Lastensuojeluilmoitusten ja palvelutarpeen arviointimäärä
  • Poissaolojen puuttumisen malli
  • Kiusaamistilanteet​
  • Tunnemittauksen tulokset
  • Harrastuskerhoihin osallistuneet
  • Adsume-mittaukset (13 – 17 v)

Arviointia toteutetaan oppilaskeskusteluissa, oppilashuollon tapaamisissa, kouluterveydenhoitajan tarkistusten yhteydessä