Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

 TIEDOTE: 

Varaus Asikkalan kunnan alueelle 
 
Asikkalan kuntaan on tullut tieto kaivoslain mukaisesta Kallio Exploration Oy:n tekemästä varausilmoituksesta. Varausalue kohdistuu Asikkalan Kalkkisten seudulle ja varauksen voimassaolo päättyy 16.3.2025. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt varauksen 26.4.2023 annetulla päätöksellä, josta voi hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 37 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Tosiasiallinen valitusoikeus on kuitenkin käytännössä ainoastaan kilpailevalla yhtiöllä, eikä varausvaiheessa muita tahoja kuulla. Tämä seikka on tarkentunut Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksellä.
 
Varaus antaa toimijalle etuoikeuden muihin kilpaileviin yhtiöihin nähden hakea alueelle malminetsintälupaa. Käytännössä varaus tarkoittaa sitä, että muut yritykset eivät voi hakea malminetsintälupaa ko. alueelle varauksen voimassaolon aikana. Varauksen haltijalla on oikeus tehdä geologisia mittauksia ja havaintoja sekä ottaa vähäisiä näytteitä. Toimenpiteistä ei saa aiheutua vahinkoa eikä vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä. Varaus ei oikeuta malminetsintään, kaivamiseen eikä louhimiseen. Varaus ei rajoita maanomistajien oikeuksia, eikä mahdollisia muita maankäytön tarpeita ja suunnitelmia. 

Jos toimija päätyy myöhemmin hakemaan malminetsintälupaa, tulee alue olemaan huomattavasti nykyistä varausaluetta pienempi. Lupahakemus kuulutetaan ja alueen maanomistajilla on mahdollisuus antaa omat muistutuksensa hakemuksesta. Lisäksi malminetsintähakemuksesta pyydetään lausunnot mm. Asikkalan kunnalta sekä alueen ELY-keskukselta. Malminetsintälupa oikeuttaa luvanhaltijan tekemään alueella tarkempia tutkimuksia, joiden vaikutukset ympäristöön ovat vähäisiä ja lyhytaikaisia. Malminetsinnän aikana mahdolliset ympäristöhaitat liittyvät lähinnä yksittäisten puiden poistoon kallioperäkairauskohteella. Kaikki vahingot on korvattava täysimääräisesti maanomistajalle laissa määrätyn malminetsintäkorvauksen lisäksi. Malminetsintäluvassa on myös annettava määräykset, joilla yleisten ja yksityisten etujen tarpeet turvataan. Kaikista maastossa tapahtuvista tutkimuksista, joista voi aiheutua vähäistä haittaa tai häiriötä, täytyy ilmoittaa maanomistajille etukäteen.

Tyypillisesti malminetsintävaihe kestää vähintään 15-20 vuotta, mutta toiminta alueella ei ole kokoajan aktiivista. Mikäli malminetsinnöissä selviää, että kaivoksen perustaminen on kannattavaa, voi hakija hakea alueelle kaivoslupaa. Kaivostoiminta edellyttää kaivosluvan lisäksi myös monia muita lupia ja selvityksiä kuten ympäristövaikutustenarviointimenettelyn, ympäristöluvan sekä kunnan hyväksymän kaavan. Koska kunnilla on lainmukainen monopoliasema kaavoitukseen, voi kunta halutessaan estää kaivoksen alueellaan. 

Kuva 1. Malminetsinnästä kaivostoimintaan. Kuvaus kaivoshankkeen etenemisestä. (tukes.fi)

Asikkalan kunnassa on kuultu kuntalaisten huoli Kalkkisiin tehdyn varauksen suhteen ja käyty keskusteluja sekä tehty selvityksiä asiasta. Kaikki tehdyt varaukset eivät johda lopulta malminetsintäluvan hakemiseen, joten tällä hetkellä ei vielä ole syytä huolestua kaivosuhasta Asikkalan alueella. Jos Kalkkisten alueelle tai muualle Asikkalaan haetaan malminetsintälupaa, tulee kunta perehtymään asiaan perusteellisesti ennen lausuntojen antamista. Kaivoslain muutos on lisännyt kuntien valtaa kaivostoimintaan liittyen ja kunta voi lopulta olla myöntämättä alueellaan kaavaa kaivostoiminnalle, jolloin hanketta ei voida toteuttaa. 

Koska kaivoslupien hakuprosessit kestävät kymmeniä vuosia eikä mahdollisesta kaivostoiminnasta ole vielä olemassa suunnitelmia, tarkempia selvityksiä tai hakemuksia, ei kunta voi vielä ottaa kantaa siihen, voisiko Asikkalaan joskus tulla kaivosta. Kuitenkin on selvää, että puhtaat vesistöt ja kaunis luonto ovat Asikkalan kunnan tärkeimpiä vetovoimatekijöitä, eikä päättäjät varmasti tulevaisuudessakaan ole valmiita riskeeraamaan niitä kaivostoiminnan vuoksi. 

Lisätietoja: 
Kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka 
p. 044 778 0210
rinna.ikola-norrbacka@asikkala.fi 

Ympäristönsuojelusihteeri Terhi Ahava
p. 044 778 0277
ymparisto@asikkala.fi

Lisätietoa kaivosvarauksista ja muista kaivostoimintaan liittyvistä luvista sekä prosesseista löytyy Tukesin kotisivuilta.