Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Asikkala haluaa tarjota asukkailleen ja muille alueella toimiville turvallisen ja viihtyisän elinympäristön. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että kukaan ei kuole tai loukkaannu vakavasti tieliikenteessä. Tavoitteena on myös, että liikkuminen koetaan turvalliseksi kaikissa ikäryhmissä ja kaikilla kulkutavoilla – erityisesti kävellen ja pyöräillen liikuttaessa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi Asikkala on laatinut laaja-alaisen liikenneturvallisuussuunnitelman. Asikkalan liikenneturvallisuustyötä ja laaditun liikenneturvallisuussuunnitelman toteutumista koordinoidaan liikenneturvallisuustyöryhmässä.

Tärkeitä tärppejä liikenteeseen!

Liikenneturvallisuutta lisää vähäinen autoliikenne. Mahdollista liikkuminen kävellen tai pyörällä.

Saattoliikenne

Osa vanhemmista kuljettaa lapsensa kouluun tottumuksesta autolla, vaikka matka olisi mahdollista kulkea kävellen tai pyörällä. Jos esimerkiksi matkan pituuden tai harrastusvälineiden vuoksi lapsi kuitenkin halutaan kuljettaa autolla, on hyvä huomioida muutama asia. Noudata koulun ohjeita saattoliikenteestä ja pysäköinnistä. Keskity ympäristön ja muiden liikkujien tarkkailuun, unohda ajamista häiritsevät tekijät. Vältä peruuttamista ja aja rauhallisesti, vaikka olisikin kiire jatkaa matkaa. Jos mahdollista, jätä lapsi turvalliseen paikkaan hieman etäämmälle koulusta, jolloin et kuormita koulun saattoliikennealuetta ja lapsi saa raitista ilmaa kävellessään osan matkasta.

Pyöräile kouluun

Pyöräily on turvallisempaa, kun liikennesäännöt ovat hallussa. Sopikaa lapsen tai nuoren kanssa pyöräilyn pelisäännöistä ja kerratkaa liikennesäännöt. Pyörätiellä ajetaan oikeassa reunassa. Jalkakäytävällä saa ajaa vain alle 12-vuotiaat. Tien ylityksissä tulee olla erityisen tarkkana ja kannattaa suosia alikulkuja. Pyöräillessä keskitytään vain pyöräilyyn – ei siis kuunnella musiikkia tai käytetä kännykkää. Pyöräilykypärä laitetaan päähän lyhyilläkin matkoilla. Pyöräilyn liikennesääntöjä voitte opetella ja kerrata yhdessä vaikkapa Liikenneturvan Jalan & pyöräillen -oppaasta.

Liikenneturvallisuusviesti: Kiire

Taas hoppu ja pinnaa kiristää…? Kiire on turvallisen liikkumisen vihollinen, sillä kiireessä keskittyminen liikenteeseen heikkenee ja toiminta muuttuu riskialttiiksi. Kiire voi saada ajamaan ylinopeutta, unohtamaan turvavälin, kävelemään punaisia päin tai ryntäämään suojatielle arvaamattomasti. Näistä aiheutuu turhia riskejä sekä itselle että muille liikkujille. Paras keino välttää kiire on ennakoida ja suunnitella aikataulu riittävän väljäksi. Jos ennakoinnista huolimatta kiire pääsee yllättämään, kannattaa vetää syvään henkeä ja miettiä aikataulu uusiksi. Myöhästyminen on pienempi paha kuin turha riskinotto. Ilmoita määränpäähän, että olet myöhässä tai siirrä asiointikäynti toiseen hetkeen. Pidetään kiire poissa liikenteestä. Kiireettä liikkuva aikuinen näyttää myös hyvää esimerkkiä lapsille.

Matti Kettunen, Hyvinvointipalvelut, puheenjohtaja

Tony Töyrylä, Rambol Finland Oy, sihteeri

Nerinda Laine, Varhaiskasvatuspalvelut 

Jukka Hjelm, Tekniset palvelut 

Petri Haapanen, Opetuspalvelut 

Seija Upola, Vanhus-, vammais- ja veteraanineuvoston puheenjohtaja

Tomi Niemi, Liikenneturva 

Mikko Santala, ELY-keskus 

Pasi Havusela, Hämeen poliisilaitos

Liikenneturvallisuusryhmän kokousmuistiot

Asikkalan kunta teki kevään 2023 aikana selvityksen koulumatkojen vaaranpaikoista. Selvityksen tuloksia käytetään, kun kasvatus- ja opetuspalvelut suunnittelevat entistä sujuvampia ja turvallisempia koulumatkoja lapsille. Oppilaskysely toteutetaan 1-9 luokan oppilaille. Huoltajakyselyyn vastaavat kaikki huoltajat 1-9 luokilta. Tämän lisäksi henkilökunnalle tehdään oma kysely. Kysely toteutetaan liikenneturvan kyselymateriaalilla. Kyselyn teknisen toteutuksen ja koonnin suoritti kehittämispäällikkö Juha Leppialho

Yläkoulun oppilaiden kokemia vaaranpaikkoja

Yläkoululaisten ja heidän huoltajien vastauksissa korostuivat koulun alue, parkkipaikka ja saattoliikenne koulunmäen liukkaus ja ranskaisen kyläkaupan risteysalue. Alueella on ruuhka-aikana kova liikenne, valaistus on puutteellista ja osan autoilijoista liikennekäyttäytymisessä on parantamisen varaa. Mäki antaa pyöräilijälle hyvän vauhdin koululta poispäin ja se on omiaan aiheuttamaan erilaisia vaaratilanteita. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi alueella ehdotettiin, isompaa parkkipaikkaa ja saattoaluetta, valvonnan lisäämistä, valaistuksen parantamista, hidasteita ja alikulkua tai talvikunnossapidon parantamista.

Koululaisia liikkuu paljon keskustan alueella. Usein turvattomuutta koettiin erilaisissa risteyskohdissa. Eniten huomiota saivat Kanavatien ja Rantakulmantien risteys, Asikkalantien ja Vääksyntien risteys, Kanavatien ja Vääksyntien risteys, sekä Anianpellontien ja Mustaniementien risteys.

Valtatie 24 koetaan vaaralliseksi monella tapaa. Tien ylitys, tienvarsi, risteysalueet, pysäkkien turvallisuus, nopeudet ja liikennemäärät herättävät huomiota. Paimelan suunnasta tulevat oppilaat ja huoltajat nostavat valtatien lähes poikkeuksetta vaaranpaikaksi. Valtatien vaarallisuus saa osumia myös Kurhilan suunnasta ja keskustan alueen vastaajilta. Korjausehdotuksia olivat mm suojateiden ja alikulkujen rakentaminen, pysäkkien sijoittelu ja turvallisuuden parantaminen, nopeuksien laskeminen, valaistuksen parantaminen

Anianpellontie ja tie 313 on selvä vaaranpaikka sekä oppilaiden, että huoltajien mielestä. Risteysalueet ja tien ylittäminen saavat eniten mainintoja. Parannuskeinoina esitetään mm. valaistusta, talvikunnossapidon parantamista, näköesteiden poistamista, hidasteita. Vastauksissa odotetaan myös uuden kevyenliikenteen väylän valmistumista.

Yksittäisissä vastauksissa korostuvat vaaralliset risteysalueet, teiden kunnossapito, liikennemäärät ja raskasliikenne, valaistus, pysäkkien sijoittelu yms

Oppilaista prosentuaalisesti eniten vastattiin, että koulumatkalla ei ole vaaralliseksi koettuja paikkoja. Kuinka paljon vastaajista oikeasti kokee matkan turvalliseksi ja kuinka moni vastaajista ei jaksanut keskittyä vain asiaa pohtimaan, niin ei ole tietoa, mutta molempia varmasti vastaajissa on. Osa huoltajista olivat myös tyytyväisiä koulumatkojen turvallisuuteen.Ei vaarallisia paikkoja (69)

Aurinkovuoren koulu

Aurinkovuoren koulun vastausmäärä oli suuri ja tästä johtuen osumia samoihin vaaranpaikkoihin tuli useita. Vaikka Aurinkovuoren koulun oppilaat käyttävät samoja reittejä kuin yläkoulun oppilaat, oli vastauksissa eri painotukia. Alakoulun osalta korostuivat suhteessa yläkoulun vastauksiin Sysmän suunta ja erityisesti Kolavantien risteysalue ja tien ylitys sekä Rantakulman suunta ja sen risteysalueet. Koulun alue korostuu vaaranpaikkana. Alakoulun osalta korostuivat erityisesti myös linja-autoaseman ja Ranskalaisen kyläkaupan risteysalue sekä autoilijoiden että oppilaiden oman liikennekäyttäytymisen osalta. Aurinkovuoren ja Vykin oppilaiden vastausten perusteella koulun alue parkkipaikkoinen ja saattoliikenteineen on selvä ykköskohde kunnan liikenneturvan kehittämisessä.

Aurinkovuoren koulun oppilaat liikkuvat sekä kävellen, pyörillä ja koulukuljetuksessa. Pyöräilevien lasten osalta vaaranpaikat ovat koulumäen alueen liikenne, alamäen kovat vauhdit ja risteykset, Muualla Vääksyssä vaaroja nähdään risteysalueilla ja teiden ylittämisessä. Jalan liikkuvat oppilaat ovat samojen vaaranpaikkojen äärellä poislukien tietysti koulumäen alamäki. Ratkaisuina on esitetty sekä yksilön liikennekasvatusta, teiden kunnossapidon parantamista ja näkyvyyden lisäystä. Vastaajat myös monin sanoin antavat ymmärtää, että liikenteen kokonaisvaltainen suunnittelu ja laajat turvallisuuden lisäämiseen tähdätyt toimenpiteet ovat tärkeitä. Vaikka kaikkia vaarakohtia ei voida poistaa, niin koulumäen, pysäkin ja Asikkalantien ja Vääksyntien risteysalueen laajempi tarkastelu liikenneturvan näkökulmasta on aiheellista. Suojateiden sijoittelu ja katuvalaistus ovat tärkeitä näkökohtia koko kunnan alueella.

Valvonnan lisääminen ja muu liikenteen normatiivinen ohjaus koetaan tarpeelliseksi. Kunta ei itse tietenkään voi lainvalvojaksi ryhtyä, mutta kunta voi edesauttaa ja aktivoida oikeita tahoja liikenneturvan valvontaan. Aurinkovuoren koulun oppilaat kokevat monessa vastauksessa hidastetöyssyt hyväksi ratkaisuksi ajonopeuksien hillintään.

24-tien osalta voitaneen todeta, että oppilaat eivät käytä tehtyä ja ylläpidettyä alikulkua.

Anianpellon koulu

Anianpellon oppilaat korostavat vaaranpaikkoina erityisesti koulun aluetta. Todennäköisesti turvattomuus kohdentuu Koulumestarintien ruuhka-aikoihin aamulla ja illalla. Haaste on, että pienessä tilassa on sekä koulukuljetukset, vanhempien saattoliikenne ja jalan kulkevat oppilaat. Valaistus on välttävää ja kulkuväylä kapeat. Autojen kääntäminen on vaikeaa. Ajoittain samoille ajoille osuvat myös kauppojen tavarakuljetukset.

Oppilaat kokevat erityisesti Anianpellontien risteyskohdat turvattomina. Ajonopeudet ovat kovat ja näkyvyys heikkoa. Vaikka käytössä on pyörätie, niin valaistukseen ja valvontaan toivotaan parannusta.

Yksittäisinä osumina voidaan todeta, että teiden ylittäminen ja risteysalueet ovat vaaranpaikkoja. Ratkaisuna näihin ovat suojatiet ja ajonopeuksien valvonta.

Huoltajat kohdistavat huomioita samoihin vaaranpaikkoihin kuin lapset. Eniten mainintoja saa koulun alue ja Koulumestarintie. Ratkaisuvaihtoehtoja pohditaan maltin lisäämisestä kokonaisvaltaiseen liikennesuunnitteluun ja ajokieltoihin. Koulumestarintie on kuitenkin ahdas ja vilkkaasti liikennöity ja selvä vaaranpaikka kunnassa.

Toinen vanhempien huolenaihe on jatkumo 313 tie, Anianpellontie, Kanavatie Sysmän tie. Tie on kapea, vilkkaasti liikennöity, huonosti valaistu, sisältää monia näköestepaikkoja ja auton ajavat liian kovaa. Ratkaisuehdotuksia ovat suojatiet, valaistuksen ja muu näkyvyyden parantaminen sekä valvonta.

Yksittäisitä vastauksista Tallukan alue saa useampia huomioita liikennemääristä ja olosuhteista.

Kalkkisten koulu

Kalkkisten koulun vastausmäärät olivat vähäiset. Vaaranpaikkanostoina voidaan nostaa esiin Nuoramoistentie ja Nuoramoistentien ja Kalkkistentien risteysalue. Todennäköisesti koulumatkat koetaan turvallisemmiksi kokonaisuutena kuin Vääksyssä.

Länsi-Asikkalan koulu

Länsi-Asikkalan koulun vastauksissa korostui yksi vaaralliseksi koettu tieosuus, Hilliläntie-Kurhilantie, mainitun tien ylitys ja Hilliläntien risteys Kurhilantielle ja Viitailantielle. Ratkaisuksi turvallisuuden parantamiseen ehdotetaan pyörätien jatkamista, valaistuksen parantamista ja ajonopeuksien hillintää liikennemerkein, nopeusrajoituksin ja hidastein. Korjausehdotusten listalla on helposti toteutettavina ajonopeuden näyttävä taulu koulun eteen sekä lapsista varoittavat liikennemerkit sekä teiden kunnossapidon parantaminen. Todennäköisesti koulumatkat koetaan myös Länsi-Asikkalassa turvallisemmiksi kokonaisuutena kuin Vääksyssä.

Vesivehmaan koulu

Vesivehmaan koulun vastauksissa sekä oppilaat että huoltajat nostavat usein esiin Vesivehmaantien ja Muikkulantien vaarallisuuden. 313-tien osalta tunnistetaan tie vaaranpaikkana, mutta samalla ollaan toiveikkaita uuden kevyenliikenteen väylän suhteen. Valtatie 24 on vaarallinen, muuta lienee niin, että sieltä suunnalta tullaan joko kuljetuksilla tai lapsia muusta syystä kulkee tiellä vain vähän.

Teiden valaistus auttaisi monen kokemusta turvallisuudesta. Huono näkyvyys mainittiin useimmiten Vesivehmaantie osalta. Koulun piha-alueen valaistus voisi olla myös parempi. Valaistuksen lisäksi piha-alueen turvallisuutta lisäisi taksien jättöpaikan uudelleen miettiminen sekä suojatien siirto tai toisen suojatien rakentaminen. Koulun lähistön liikkumista turvaamaan halutaan liikennemerkkejä lisää.

Keskeiset kehittämiskohteet

  1. Liikuntahallin parkkipaikka
  2. Asikkalantien ja Vääksyntien risteysalue
  3. Anianpellon koulun edusta
  4. Aurinkovuoren koulun edusta ja bussipysäkki
  5. Anianpellontie ja Rantakulman risteysalue sekä muut risteykset
  6. Kolavantien risteysalue

Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokous, 20.4.2023

Lautakunta totesi liikenteen vaaranpaikkakartoituksen tulokset,
b) esittää Liikenneturvallisuustyöryhmälle toimenpideohjelman laatimista vuosille 2023-2025, jossa erityisesti huomioidaan eriasteisia toimenpiteitä koulujen ja päiväkotien saattoliikenteeseen, valaistukseen, ajonopeuksiin, suojateiden ylityksiin ja talvikunnossapitoon liittyen. Toimenpideohjelmaan liittyvät toimenpiteet tulee huomioida vuosien 2024- 2025 talousarviovalmistelussa.

Tekninen lautakunta 23.5.2023

Keväällä 2023 toteutetussa liikenteen vaaranpaikkakyselyssä esiin tulleet vaaranpaikat on tiedostettu ja turvallisuutta pyritään aktiivisesti parantamaan olemassa olevilla resursseilla.

Alueilla, jotka ovat kunnan vastuulla, kunta pystyy määrätietoisesti asiaa parantamaan. ELY-keskuksen ja yksityisten kiinteistöjen omistajien vastuulla olevien alueiden osalta kunta voi tiedottaa esiin nousseista vaarapaikoista.  

Tänä vuonna Asikkalan kunta ja ELY-keskus rakentavat yhteistyössä Mt 313 klv:n, joka parantaa turvallisuutta Vehkoontie – Lentotien välisellä alueella. Hillilä – Kurhilan esiselvityksen päivitys on tekeillä ja tämän jälkeen laaditaan tiesuunnitelma. Lisäksi Asikkalan kunta tekee esiselvitystä Mt 3132 keskustan ja sataman välille tulevasta kevyen liikenteen väylästä.

Aurinkovuoren ja Vääksyn Yhteiskoulun sekä liikuntahallin esisuunnitelmat saattoalueen liikennejärjestelyistä ovat valmistuneet 2022 ja ne ovat olleet esillä liikenneturvallisuusryhmässä. Liikennejärjestelyiden toteutettavuus tullaan vielä tarkastamaan ennen lopullista hyväksymistä. Järjestelyt toteutetaan, kun tarvittavat määrärahat saadaan talousarvioon.

Päätösehdotus Tekninen lautakunta toteaa liikenteen vaaranpaikkakartoituksen tulokset ja esittää liikenneturvallisuustyöryhmälle toimipideohjelman laatimista vuosille 2024 – 2026. Toimenpideohjelmaan liittyvät toimenpiteet tulee huomioida vuosien 2024 – 2026 talousarviovalmistelussa.