Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Salpakierto Oy

Jätelain mukaisista yhdyskuntajätehuollon palveluista vastaa kuntien yhteisesti omistama Salpakierto Oy (ent. Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy). Palveluihin kuuluvat jätteiden vastaanotto, jätteen käsittely, jätehuoltoon liittyvä palvelu- ja lajitteluneuvonta ja jätteiden kuljetus kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla.

Asikkalan lajitteluasema

Konkosentie 4, 17200 Vääksy
p. 044 084 4799

Aukioloajat:

tiistai klo 12-18

torstai klo 12-18

kesälauantaisin klo 10-14 (huhtikuu-lokakuu)

Lajitteluasemat on tarkoitettu kotitalouksien satunnaisesti syntyvälle jätteelle. Valtaosan hyötyjätteistä voi toimittaa lajitteluasemalle maksutta.

Lahden seudun jätehuoltoviranomainen

Lahden seudun jätehuoltoviranomainen (ent. Päijät-Hämeen jätelautakunta) on kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, joka seuraa myös Asikkalan jätehuollon tilaa ja jätelainsäädännön toteutumista. Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset löytyvät Lahden kaupungin sivuilta.

Kunnan ympäristönsuojelun yksikkö

Jätehuollon valvontaa tekee Asikkalassa ympäristönsuojelun yksikkö. Ympäristönsuojeluun voi ilmoittaa roskaamisesta, jätteiden epäasianmukaisesta käsittelystä ja yli 500 hengen tapahtumien järjestämisestä.

Biojätteen kompostoinnista on tehtävä kompostointi-ilmoitus. Ilmoitus tulee tehdä uudelleen, jos se on tehty ennen 1.1.2022, jotta jätehuoltoviranomainen saa kaikki uuden jätelain vaatimat tiedot kompostoinnista.

Ilmoita kompostoinnista, kun kompostoit biojätteitä (elintarvikejätteitä) kiinteistöllä. Ilmoitus tulee tehdä myös vapaa-ajan asunnon kompostorista. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa kompostoinnin aloittamisesta. Biojätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse ilmoittaa.

Voit tehdä kompostointi-ilmoituksen alla olevan linkin kautta. Saat tarvittaessa Asikkalan kunnan toimipisteistä myös paperisen lomakkeen kompostointi-ilmoituksen tekemiseen.

Kompostointi-ilmoitus on voimassa 5 vuotta, jonka jälkeen kompostointi-ilmoitus on tehtävä uudelleen.

Jokaisen kiinteistön, jolla on asuinrakennus, tulee kuulua järjestettyyn jätehuoltoon – myös saarikiinteistöjen ja vapaa-ajan kiinteistöjen. Jätehuollon voi hoitaa kiinteistökohtaisella jätehuollolla tai useamman kiinteistön jätekimpalla. Haja-asutusalueella yhteisjätepisteen tulee sijaita saman yksityistien varrella tai enintään kolmen kilometrin päässä kiinteistöltä tai saarikiinteistön veneen rantautumispaikasta.

Yli viiden asunnon kiinteistöillä tulee olla järjestettynä bio- ja pakkausjätteen erilliskeräys. Pienemmillä kiinteistöillä tulee kerätä vähintään energia- ja sekajätettä, kunnes energiajätteen erilliskeräyksestä siirrytään kierrätykseen. Kierrätyskelpoinen materiaali suositellaan kierrätettäväksi Rinki-ekopisteillä.

Ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. (Jätelaki 72 §)

Kunta voi velvoittaa kiinteistön omistajaa poistamaan jätteen tai poistattaa jätteen roskaajan tai kiinteistön omistajan kustannuksella. Siivoamisvelvollisuus on ensisijaisesti roskaantumisen aiheuttajalla ja tämän jälkeen kiinteistön omistajalla. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä siivoamisvelvollisen täyttämään velvollisuutensa. Valvontaviranomainen voi tehostaa määräystään uhkasakolla tai teettämisuhalla.

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Älä hävitä kiinteistöllä syntyvää jätettä polttamalla, äläkä myöskään hautaa jätettä maahan.

Kuivaa käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia voit polttaa avopolttona pieninä määrinä esimerkiksi nuotiossa tai grillissä, kun polton tarkoituksena ei ole jätteen hävittäminen. Lämmitysjärjestelmissä voit polttaa lämmityksen yhteydessä käsittelemätöntä ja kuivaa puuta, risuja ja oksia. Paperia ja pahvia voit käyttää sytykkeenä.

Kaislaa saa polttaa, mikäli ajoneuvolla ei pääse rantaan. Kaisloja ei saa polttaa jäällä. Polttojäte ei saa päätyä vesistöön.

Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.

Roskaamista on myös puutarhajätteiden kasaaminen esimerkiksi puistoihin tai metsiin. Haravointi- ja puutarhajätteen vieminen metsään ja viheralueille on kielletty.

Puutarhajäte kannattaa ensisijaisesti kompostoida. Jos kompostointi omalla kiinteistöllä ei ole mahdollista, puutarhajätteen voi viedä Asikkalan lajitteluasemalle. Lajittele haravointi- ja risujäte erikseen, jolloin lajitteluasemat vastaanottavat sen maksutta. Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen alueen yhteiset jätehuoltomääräykset kieltävät puutarhajätteen polttamisen.

Puutarhajätteestä aiheutuvan ravinnelisäyksen seurauksena nokkonen, pujo ja horsma valtaavat aluskasvillisuuden ja luonnollinen kasvusto häviää. Lisäksi puutarhajätteen mukana leviää Suomen luontoon kasvitauteja, puutarhalajikkeita sekä haitallisia vieraslajeja, jotka voivat levitä ympäristöön ja vallata kotimaisten luonnonkasvien kasvutilan.

Yhteystiedot

Lahden seudun jätehuoltoviranomainen

Jäteastioiden tyhjennysvälin pidentäminen, kompostointi-ilmoitukset, jätemaksun kohtuullistamisasiat, kiinteistön poistaminen jätemaksun piiristä tai esimerkiksi jos lähdet mukaan jätekimppaan:

Asiakaspalvelu        

 

Salpakierto Oy

Kotitalouksien neuvonta koskien jätelajittelua, jätehuoltopalveluita ja jätehuollon perusmaksua:

Asiakaspalvelu   

 

Asikkalan ympäristönsuojelu

Roskaantumisasiat, jätteiden epäasianmukainen käsittely, kuten poltto jätehuoltomääräysten vastaisesti, tai yli 500 henkilön yleisötapahtuman järjestäminen:

Ympäristönsuojelusihteeri /
Ympäristötarkastaja
ymparisto@asikkala.fi

Asikkalantie 21, 17200 Vääksy