Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Tälle sivulle on kerätty Asikkalan kunnan sääntöjä ja ohjeita.

Hallintosääntö

Kunnilla on, lain määrittelemissä rajoissa, vapaus päättää itse siitä, miten ne oman hallintonsa ja toimintasääntönsä määrittelevät. Nämä kunnanvaltuuston päättämät säännöt kootaan hallintosääntöön. Sieltä löydät vastauksia esimerkiksi kunnan eri viranomaisten toimivaltuuksiin ja hallinnon yleiseen organisointiin liittyen. Asikkalan uudistettu hallintosääntö on astunut voimaan 18.12.2023.

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tiedonhallintayksikön on ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä tiedonhallintalain (906/2019) 28 §:n mukaisesti.

Asikkalan kunta muodostaa laissa mainitun tiedonhallintayksikön.

Kuvaus tehdään asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi. Kuvauksesta käytetään nimitystä asiakirjajulkisuuskuvaus.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on antaa kuntalaisille yleiskuvaus Asikkalan kunnan asiarekistereiden ja palvelujen tiedonhallinnasta. Lisäksi kuvauksen tavoitteena on auttaa asiakkaita kohdistamaan tietopyyntönsä oikealle viranomaiselle, sekä yksilöimään tietopyynnön sisältö julkisuuslain (621/1999) edellyttämällä tavalla. Asiakirjakuvauksen avulla kerrotaan myös, missä laajuudessa kunta käsittelee tietoja tuottaessaan palveluja tai käsitellessään asioita.

Asiakirjapyynnön tekeminen Asikkalan kunnalle

Jokaisella on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta.

Asikkalan kunnan asiakirjoja koskevat asiakirjapyynnöt suunnataan kunnanviraston kirjaamoon. Kunnanviraston kirjaamoon saat yhteyden joko sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@asikkala.fi tai puhelimitse numerosta 03 888 6111.

Tietopyyntö on hyvä yksilöidä mahdollisimman tarkasti, jotta asiakirjan löytäminen helpottuu. Tietopyyntö tulee yksilöidä siten, että siitä käy ilmi, mitä asiakirjaa tai asiakirjoja pyyntö koskee. Jos tietopyyntö koskee julkista asiakirjaa, ei tietopyyntöä tarvitse perustella eikä tiedon pyytäjän tarvitse kertoa, mihin tietoa käytetään. Julkista asiakirjaa koskeva tietopyyntö voidaan laatia vapaamuotoisesti kirjallisesti tai esittää puhelimitse.

Tietopyyntöjen käsittelyn aikarajat

Asiakirjapyyntöä koskeva asia käsitellään viivytyksettä ja tieto julkisesta asiakirjasta annetaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan antamista koskevan pyynnön. Jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai niihin sisältyy salassa pidettäviä osia tai jos muu niihin rinnastettava syy aiheuttaa sen, että asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai muutoin tavanomaista suuremman työmäärän, tieto julkisesta asiakirjasta annetaan viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun tietopyyntö on saapunut. Tyypillisesti valmisteluvaiheessa olevat asiakirjat eivät ole vielä julkisia asiakirjoja, joista voidaan luovuttaa tietoa.

Asikkalan kunnan tietovarannot, tietojärjestelmät ja keskeiset tietoaineistot

Tietovarannolla tarkoitetaan kunnalle kuuluvien tehtävien hoidossa tai muussa toiminnassa käytettäviä tietoaineistoja sisältävää kokonaisuutta, jota käsitellään tietojärjestelmien avulla tai manuaalisesti.

Tietoaineistojen saatavuus avoimesti teknisen rajapinnan avulla

Tietoaineistot eivät ole saatavissa avoimesti teknisen rajapinnan avulla.