Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Lautakunta päätti palvelualueen tavoitteista, toimenpiteistä ja mittareista vuodelle 2024.

Lautakunta päätti yksityisen hoidon tuen kuntalisän laskemisesta valtuuston antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Lautakunta käsitteli Anianpellon ja Kalkkisten koulun sekä Kalkkisten ryhmiksen valmistelutyön tilannetta.

Ympäristökasvatus- ja kulttuurikasvatussuunnitelmaa päivitettiin.

Lautakunta laati lausunnon LSL joukkoliikennelautakunnalle vuosien 2025-2024 palvelutasosuunnitelmaa varten.

Perusopetuksen tuntijako lukuvuonna 2024-2025 uudistuu. Ruotsin kieltä tulee lisää yläkoulun puolelle.

Lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle Anianpellon koulun opetuksen siirtämisestä Aurinkovuoren koulun yhteyteen.

Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle ettei Kalkkisten koulua lakkauteta

Lautakunta päätti jatkaa kunnallista ryhmäperhepäivähoitoa Kalkkisissa.

Lautakunta päätti varhaiskasvatuksen tuen kertoimista sekä varhaiskasvatuksen palveluiden hinnoittelusta ulkopaikkakuntalaisille.

Talouden toteuma vuodelta 2023

MOVE-testien tulokset ja niistä tehtävät johtopäätökset. MOVE-polun kehittäminen Asikkalassa niin, että oppilaat tutustuvat testin osa-alueisiin jo 4. ja 7. vuosiluokalla.

Sivistyspalveluiden seudullisen verkostoyhteistyön v. 2023 toimintakertomuksen ja v. 2024 toimintasuunnitelman esittely lautakunnalle.

Kasvatus- ja opetuspalveluiden talouden toteuma 31.3. mennessä. Totesimme palvelualueen pysyneet budjetissa, henkilöstömenot ovat budjetoitua pienemmät. Tulopohja näyttää suuremmalta, koska varhaiskasvatuksen maksut ovat hyvinvointialueella perinnässä (päätöstä tästä odotetaan)

Varhaiskasvatuksen järjestämisen suunnitelmaan linjattiin, että painopisteenä ovat liikunnan ja leikin lisääminen, hyvinvoinnin pedagogiikka sekä pienryhmätoiminta.

Vieraskuntalaisten koulumatkatuesta luopuminen lukuvuodesta 2025-2026 alkaen. Päätös kohdentuu tuleviin vieraskuntalaisiin.

Länsi-Asikkalan koulun perusopetuksen järjestäminen 1.8.2025 alkaen

Kunnanvaltuusto (30.10.2023 § 50) päätti ohjata kasvatus- ja opetuspalveluita valmistelemaan toimintansa tehostamista aloittamalla suunnittelun Länsi-Asikkalan koulun toiminnan siirtämiseksi kunnan muihin palveluyksiköihin vuoden 2025 aikana, pienentäen palvelualueen talousarviomäärärahaa 330.000 eurolla ja tuomaan Länsi-Asikkalan koulun tulevaisuuden erikseen valtuuston päätettäväksi.

Päätöksen tekoa varten tehdään erillinen selvitys. Erillinen selvitys löytyy kasvatus- ja opetuslautakunnan kokousalustalta.

Aikataulu

Vireilläolosta on tiedotettu kasvatus- ja opetuslautakunnan 30.11.2023 ja kunnanhallituksen 4.12.2023 kokouksen jälkeen Asikkalan kunnan www.asikkala.fi -sivustolla. Tämän lisäksi Länsi-Asikkalan koulun osalta tiedotetaan erikseen lautakunnan 16.5. pidetyn kokouksen jälkeen.

Kuntalaisilla on mahdollisuus saada lisätietoa  www.asikkala.fi – sivustolla. Koulun huoltajille asian käsittelystä tiedotetaan Wilman välityksellä.

Virallinen keskustelutilaisuus (kuuleminen) järjestetään ke 21.8.2024 Länsi-Asikkalan koululla.

Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus on alustavasti pe 23.8.2024.

Ennakkovaikutusten arviointiin kootaan oppilaiden, huoltajien, kouluissa työskentelevän henkilöstön ja yrittäjien näkemyksiä päätösehdotuksen vaikutuksista. Näistä näkemyksistä tehdään koonti lapsivaikutusten arviointiin. Siihen huomioidaan myös saadut kannanotot ja lausunnot.

Kuntalaisilla on mahdollisuus jättää lausuntoja ja kannanottoja kirjallisesti esitykseen liittyvässä asiassa  ti 20.8.2024 klo 16 asti, Kasvatus- ja opetuspalvelut, PL 6 17201 Vääksy tai sähköisesti koulutoimisto@asikkala.fi.

Kunnanhallitus käsittelee asiaa syyskuussa tai viimeistään vuoden 2025 talousarvion yhteydessä. Valtuusto päättää Länsi-Asikkalan koulun perusopetuksen järjestämisestä 1.8.2025 alkaen viimeistään talousarvion valmistelun yhteydessä.

Keskeiset muut päätökset

Opetuspalveluiden johtamisjärjestelmässä Vääksyn Yhtenäiskoulu-malli puretaan. Vääksyn kouluja ovat 1.8.2024 alkaen Vääksyn Yhteiskoulu ja Aurinkovuoren koulu.

Lautakunta esittää kunnanhallitukselle Vääksyn Yhteiskoulun yläkoulun ja lukion apulaisrehtorin viran perustamista.

Koulujen iltapäivätoimintaa järjestetään Aurinkovuoren, Vesivehmaan ja Länsi-Asikkalan kouluilla.

Kalkkisten kouluunottoalueena toimivat Aurinkovuoren ja Vesivehmaan koulut.

Taiteen perusopetuksen järjestämisen osalta Asikkalan seudun musiikkiopiston oppilaskohtaista maksua lasketaan niin, että tuki on maksimissaan 40 000 euroa.

Keskeiset päätökset

Lautakunta tutustui uuteen Vääksyn Yhteiskouluun kokouksen alussa. Koulun vihkiäiset pidetään keväällä 2025. Avoimet ovet tullaan järjestämään syksyllä, jolloin kaikilla on mahd. tutustua upeaan kouluun.

Lautakunnan jäsenet arvostivat nuorisovaltuuston kannanottoa nuorten pahoinvointiin liittyen. Lautakunta päätti omaan palvelualueensa osalta monesta eri toimenpiteestä, joita moniammatillisesti on jo ryhmissä työstetty. Näitä toimenpiteitä ovat mm.ryhmäytymispäivien lisääminen, tavoitteena on, että yli puolet oppilaista kokee olevansa osa kouluyhteisöä, oppilaskuntien hyödyntäminen koulun toiminnan suunnittelussa ja koulujen vuosikellon laadinnassa, lautakunta suosittaa puhelimen käytön rajaaminen koulupäivän aikana, keskeisten kyselyiden koonti ja niistä tehtävät toimenpide-ehdotukset käsitellään moniammatillisesti myös nuoria kuulleen, näin toimitaan myös kiusaamiseen ja epäasialliseen käytökseen puuttumisessa. Kirjaamiseen liittyvät käytänteet tarkentuvat, jotta kiusaamiseen puuttumista voidaan paremmin seurata. Lopuksi yhteistä keskustelua tullaan lisääminen eri tasoilla.

Palvelualue on pysynyt talousarviossa. Aikaisempiin vuosiin verrattuna kuluja esim. vuokrat kirjautuvat nyt kuukausittain, mikä näyttäytyy korkeana prosenttilukuna.

Lautakunta päättää hyväksyä kouluvierailujen hinnaston 1.8.2024 alkaen seuraavasti: a) 1 – 3 tuntia 20€ / henkilö. Vierailuun sisältyy koulun toiminnan esittely kierroksen yhteydessä ja b) 4 – 6 tuntia 40 € / henkilö. Vierailuun sisältyy esittelykierros siihen liittyvä erillinen valmisteltu noin tunnin esitys koulun toiminnasta.

Koulujen poissaolomerkinnät Wilmassa muuttuvat 1.8.2024 alkaen.


Taloudenseuranta

Lautakunta käsittelee palvelualueen taloutta neljännesvuosittain huhtikuun, elokuun, lokakuun ja joulukuun kokouksissa.

Talouden toteutumaa läpikäydään varhaiskasvatuksen johtoryhmässä ja rehtorikokouksessa kuukausittain.

Ohjeistus vuoden 2024 talousarvion osalta on seuraava:

–          Yksikkökohtaisen budjetoinnin sitovuus

Perusopetuksen ja lukion palkkausjärjestelmä