Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii aina maa-aineslain mukaisen luvan. Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan asianomaisesta kunnasta. Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen tehdään kirjallisesti.

Kotitarveotosta ilmoittaminen

Maa-ainesten ottaminen omaan tavanomaiseen kotitarvekäyttöön, joka liittyy asumiseen tai maa- ja metsätalouteen, ei edellytä maa-aineslain mukaista lupaa (MAL 4 § 2 mom). Maa-ainesten käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon.

Kotitarveottamisesta ottajan tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle, eli Asikkalan ympäristönsuojeluun, ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus silloin, kun ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia. Ilmoitus tehdään uudestaan kun edellisen ilmoituksen määrä ylittyy 500 kiintokuutiometrillä. Ilmoituksen voi toimittaa sähköpostin liitteenä valvovalle viranomaiselle tai kirjeenä osoitteeseen Asikkalan kunta / Ympäristönsuojelu, Asikkalantie 21, 17200 Vääksy.

Luvanvarainen maa-ainesten otto

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii aina maa-aineslain mukaisen luvan. Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan Asikkalan ympäristönsuojelusta. Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen tehdään kirjallisesti.

Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa toteutuneet maa-ainesten ottomäärät sekä pohjaveden pinnan tarkkailutiedot sähköiseen NOTTO-järjestelmään 31.1. mennessä. Jos maa-ainesluvassa on velvoitettu myös pohjaveden laadun seurantaa, tulokset tulee toimittaa Asikkalan ympäristönsuojeluun ja Hämeen ELY-keskukseen 2 kk kuluessa näytteenotosta sekä laittaa liitteeksi NOTTO-järjestelmään vuosittaiseen ottoilmoitukseen.

Ympäristönsuojelusihteeri /
Ympäristötarkastaja
ymparisto@asikkala.fi