Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Kun rakennetaan haja-asutusalueelle eli kaava-alueen ulkopuolelle, tarvitaan yleensä erillinen suunnittelutarveratkaisu ja/tai poikkeamispäätös ennen rakennusluvan hakemista. 

Poikkeamislupaa tarvitaan esimerkiksi kun rakennetaan voimassa olevan kaavan tai kunnan rakennusjärjestyksen määräysten vastaisesti tai rakennettaessa kaavoittamattomalle ranta-alueelle (MRL 72 §, rannan suunnittelutarve) tai haettaessa käyttötarkoituksen muutosta. Ranta-alueella lomarakennuksen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ratkaista pääsääntöisesti kaavoituksella. Haettaessa poikkeamislupaa muutos ei saa vaikeuttaa alueen kaavoitusta ja rakennuspaikan on täytettävä kunnan rakennusjärjestyksen vaatimukset.

Suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamisluvan myöntämiselle on maankäyttö- ja rakennuslaissa asetettu edellytykset, joiden on täytyttävä ennen kuin rakennusluvan käsittely on mahdollista.

Suunnittelutarveratkaisumenettelyssä ja poikkeamislupahakemus-käsittelyssä selvitetään, voiko hakemuksen kohteena olevalle paikalle rakentaa. Menettely ei koske olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamista. 

Suunnittelutarveratkaisun myöntäminen edellyttää, että rakentaminen

1. ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;

2. on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta; ja

3. on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. (MRL 137 §)

Poikkeamisen myöntäminen edellyttää, että rakentaminen

1. ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;

2. ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;

3. ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelua koskevien tavoitteiden saavuttamista; eikä 

4. ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. (MRL 171 §)

Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamisluvat kuuluvat kunnanhallituksen päätäntävaltaan. Lupa voidaan myöntää erityisestä syystä, joka on selostettava hakemuksessa. Erityinen syy ei ole henkilöön liittyvä, kuten esimerkiksi henkilön ikä, taloustilanne tai perhetilanne vaan erityinen syy kytkeytyy maankäyttöön, esimerkiksi asemakaavan toteutumisen edistäminen, kaupunkikuvallisten tavoitteiden edistäminen tai suojelutavoitteiden edistäminen.

Hakemukseen tulee liittää kiinteistön asemapiirros, selvitys kiinteistön hallinnasta sekä hakemuskohteen naapureiden kuulemiset. Hakemuksesta sekä asemapiirroksesta on ilmettävä hankkeen laatu ja laajuus (esim. uudisrakennus, käyttötarkoituksen muutos). Hakijan niin halutessa myös kunta voi kuulla suorittaa naapurikuulemisen (40,00 e/kuuleminen 150,00 euroon asti). Kaavoituspalvelut käsittelee ja valmistelee hakemuksen kunnanhallitukselle. 

Kunnan käsittelemä poikkeamislupa/suunnittelutarveratkaisu maksaa 440 euroa, ja päätöksen ollessa kielteinen 220 euroa.

Kunnanhallituksen päätöksen jälkeen, julkipanoilmoituksesta ilmenevästä päätöksen antopäivästä lasketaan 30 päivän valitusaika, jonka jälkeen poikkeamisluvan hakija toimittaa päätöksen (eli asiaa koskevan kunnanhallituksen pöytäkirjanotteen) muutoksenhakuohjeineen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kirjaamoon lainvoimaisuustodistusta varten. Tämä lainvoimaisuustodistus maksaa 31 euroa. 

 • piirroksen mittakaavan oltava 1:500 tai 1:200, suurilla rakennuspaikoilla 1:1000 
 • piirroksessa esitetään: olevat, purettavat ja rakennettavaksi aiotut rakennukset käyttötarkoituksineen sekä pihamaan järjestelyt kuten autopaikat, kulkutiet ja jätehuolto 
 • haettaessa suunnittelutarveratkaisua piirroksessa tulee ilmetä kaivojen paikat ja rakennuksen ulkopuoliset vesi- ja viemärilinjat, haja-asutusalueella piirrokseen tulee merkitä jätevesien käsittelyjärjestelmän sijoittuminen tontille 
 • tontin rajapyykit ja rajapituudet 
 • 5 metriä lähempänä rajaa olevat naapurin rakennukset (maatilojen rakennukset 100 m), naapuritilojen nimet ja rekisterinumerot tai kortteli- ja tonttinumerot 
 • rakennettavan rakennuksen kerrosala (k-m2), päämitat ja etäisyydet naapurin rajasta ja katualueesta 
 • rakennusten etäisyys rannasta 
 • rakennusten käyttötarkoitukset 
 • maasto ja sen korkeussuhteet (elleivät ne selviä riittävän tarkasti ympäristökartasta) 
 • mahdollisessa kaavassa merkitty rakennusala 
 • pohjoissuunnan osoittava nuoli 
 • piirroksen tulee olla ajan tasalla 

Rakennuslupa-asioinnin voi hoitaa verkossa Lupapisteen kautta – aina ennakkokyselyistä hankkeen päättymiseen saakka. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen ja pitää kaikki hankkeen osapuolet pysyvät tietoisina hankkeen etenemisestä.  

Lupapiste kattaa Asikkalan rakennus- ja toimenpidelupien, toimenpideilmoitusten sekä poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen hakemisen. 

Hakemuksen voi halutessaan toimittaa myös postitse tai tuomalla sen itse.

Kaavoituspalvelut

Postiosoite
Asikkalan kunta
kaavoituspalvelut
PL 6
17201 Vääksy

Käyntiosoite
Asikkalantie 21
17200 Vääksy