Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Jos rakennuksen purkamista haetaan rakennusluvan yhteydessä, täytetään rakennuslupahakemuslomake. Purkamislupa tarvitaan asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto (MRL 53 §) asemakaavan laatimiseksi. Lupa on tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään. Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen katusuunnitelma tai yleisistä teistä annetun lain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana.

Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä. Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista. Rakennuksen purkaminen on rakennustyö, joka edellyttää vastaavaa työnjohtajaa, paitsi kun puretaan pienehkö tai rakenteeltaan yksinkertainen rakennelma, laitos tai rakennus. Rakennuksen purkamisesta, joka edellyttää purkamislupaa, on ennen purkamistyön aloittamista tehtävä ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.