Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Rakennuslupa tarvitaan, jos rakennushankkeesi on

 1. uusi rakennus tai rakennuksen laajennus. Saunarakennus edellyttää aina rakennuslupaa.
 2. käyttötarkoituksen muutos, esim. talousrakennuksen muuttaminen asumiseen tai loma-asunnon käytön muutos pysyvään asumiseen.
 3. perusparannus, muu muutos, muutos- tai korjaustyö, joka on verrattavissa rakennuksen parantamiseen, laajentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta edellyttäen, että rakentaminen on aloitettu kolmen vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan lainvoimaiseksi tulosta.

Rakennusluvan hakemiseen tarvittavat asiakirjat

 • hakemusta täytetään suoraan Lupapisteeseen
 • todistus lainhuudosta tai jäljennös kauppakirjasta, jäljennös vuokrasopimuksesta tai muusta vastaavasta asiakirjasta
 • jos hakija ei yksin hallitse rakennuspaikkaa, on lisäksi oltava valtakirja tai suostumus toisilta osakkailta tai allekirjoitus hakemuksessa
 • rakennuksen nurkkien koordinaatit tulee antaa ETRS-GK26 -koordinaatistossa
 • piirroksen mittakaavan oltava 1:500 tai 1:200, suurilla rakennuspaikoilla 1:1000
 • vapaalla kädellä piirrettyä asemapiirrosta ei hyväksytä
 • piirroksessa esitetään olevat, purettavat ja rakennuslupahanketta koskevat rakennukset käyttötarkoituksineen sekä pihamaan järjestelyt kuten autopaikat, kulkutiet ja jätehuolto
 • piirroksessa tulee ilmetä kaivojen paikat ja rakennuksen ulkopuoliset vesi- ja viemärilinjat, haja-asutusalueella piirrokseen tulee merkitä jätevesien käsittelyjärjestelmän sijoittuminen tontille
 • tontin rajapyykit ja rajapituudet
 • rakennusten etäisyydet rajoihin, rajapyykkeihin tai rantaan siten, että rakennuksen sijainti voidaan määritellä niistä
 • 5 metriä lähempänä rajaa olevat naapurin rakennukset (maatilojen rakennukset 100 m), naapuritilojen nimet ja rekisterinumerot tai kortteli- ja tonttinumerot
 • rakennettavan rakennuksen päämitat ja etäisyydet naapurin rajasta ja katualueesta
 • maasto ja sen korkeussuhteet (elleivät ne selviä riittävän tarkasti ympäristökartasta)
 • öljysäiliön sijainti
 • pohjoissuunnan osoittava nuoli
 • piirroksen tulee olla ajan tasalla
 • tarpeen vaatiessa rakennuspaikkaa voidaan esittää myös osittain
 • sarjaan kuuluvat: pohjapiirustukset, leikkauspiirustukset ja julkisivupiirustukset mittakaavassa 1:100 tai 1:50 sekä hormipiirustus 1:20

Pohjapiirustukset

 • rakennuksen päämitat
 • huoneiden ja tilojen käyttötarkoitukset
 • rakenteiden materiaalimerkinnät
 • öljysäiliötilan suojaus ja ilmanvaihto
 • suojaverhoukset ja palo-ovet palonkestoluokituksin
 • ilmanvaihto huonetiloittain nuolimerkinnöin (jos erillispiirustukset ovat tarpeen, on kaaviot väritettävä)
 • laskettuina: huoneistoala, rakennuksen kerrosala, kokonaisala ja tilavuus

Leikkauspiirustukset

 • huonetilojen sisäkorkeudet, julkisivun korkeus sokkelista ulkoseinän ja katon leikkauskohtaan
 • lattiatasojen, sokkelin yläpinnan, räystään ja katonharjan korkeus viereisestä maanpinnasta (kaava-alueella virallisina korkoina)
 • ylä-, väli- ja alapohjien sekä seinien rakenneselvitys lämpöeristettyjen rakenteiden k-arvot
 • hormileikkaus 1:20

Julkisivupiirustukset

 • kaikilta sivuilta, piirroksien alle ilmansuunta
 • vesikaton ja julkisivun pintojen materiaalit merkittävä
 • värimallit (n. 2 x 3 cm) piirustukseen
 • rakennustarkastajan hyväksyntä on oltava ennen työn aloittamista
 • kaava-alueella pitää tehdä liittymissopimus vesihuoltoverkostoon: katso ohje vesihuollon sivuilta
 • haja-asutusalueella: toimita suunnitelma jätevesien johtamisesta ja käsittelytavasta
 • jätevesijärjestelmästä tulee laadituttaa asiantuntijalla suunnitelma
 • jos rakennuksessa on kantovesi, se on selvitettävä hakemuksessa

 • täytetään Lupapisteessä
 • täytettynä ja allekirjoitettuna
 • täytä myös vakituisen asuinrakennuksen huoneistoa koskevat tiedot
 • hakemuksen vireilletulosta on ilmoitettava kirjallisesti vieressä tai vastapäätä oleville naapureille, jollei sitä katsota tarpeettomaksi (esim. naapurit on kuultu poikkeamislupamenettelyn yhteydessä)
 • kuuleminen voidaan tehdä myös kunnan puolesta, jolloin peritään rakennusvalvonnan taksan mukainen maksu
 • energiatodistus tarvittaessa

Yhteystiedot

Virolainen Miia

Lupatarkastaja

Puhelin: 0447780948

Sähköposti: