Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Ensisijaisesti jätteen synnyn ehkäisyllä ja jätteiden lajittelulla säästämme energiaa ja rajallisia luonnonvaroja. Yhdyskuntajätteen määrä on lisääntynyt vuosikymmenien aikana maltillisesti mutta tasaisesti. Vuonna 2019 jätemäärä vastasi noin 565 kg/asukas/vuosi. Yhdyskuntajäte on siis kulutuksen aiheuttamaa jätettä, jota syntyy tuotteiden ja palveluiden kuluttamisesta ja riippuu myös niiden käyttöiästä ja käyttötavoista.

Yhdyskuntajätteitä käsitellään kolmella eri tavalla: energiana, materiaalina ja kaatopaikalle sijoittamalla. Vuonna 2016 voimaan tulleen kaatopaikkakiellon jälkeen yhdyskuntajätettä on viety kaatopaikoille enää alle prosentti kaikista yhdyskuntajätteistä. Myös materiaalina hyödyntäminen on kasvanut ja tulee kasvamaan päivittyvän lainsäädännön myötä.

Energiana hyödyntäminen on nykyisin merkittävin yhdyskuntajätteiden käsittelymuoto erityisesti Pohjois-Euroopan maissa. Energiahyödyntäminen perustuu sähkön ja lämmön yhteistuotantoon, ja syntyvää lämpöä hyödynnetään varsinkin kaukolämpöverkoissa.

Meillä Lahden seudulla hyödynnetään energiana kahdenlaista jätettä: seka- ja energiajätettä. Energiajakeessa on suurempi hyötysuhde ja se on kuivempaa kuin sekajäte. Sekajätteenkin hyötysuhde on sitä parempaa mitä vähemmän siinä on biojätettä.

Jokaisen asuinkiinteistön tulee kuulua järjestettyyn jätehuoltoon, myös saarikiinteistöt ja vapaa-ajan kiinteistöt. Sen voi hoitaa kiinteistökohtaisella jätehuollolla, useamman kiinteistön jätekimpalla tai liittymällä aluekeräyspisteen asiakkaaksi. Jäteastioina tarvitsee olla vähintäänkin energia- ja sekajäteastiat. Biojätteen erilliskeräyksellä voidaan pidentää sekajäteastian tyhjennysväliä. 

Jätteiden polttaminen ja hautaaminen ovat kiellettyä. Hallitsemattomalla jätteiden käsittelyllä on aina kauaskantoisia negatiivisia seurauksia ympäristöllemme. 

Kuivaa käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia voi polttaa avopolttona pieninä määrinä esimerkiksi nuotiossa tai grillissä, kun polton tarkoituksena ei ole jätteen hävittäminen. Lämmitysjärjestelmissä voit polttaa lämmityksen yhteydessä käsittelemätöntä ja kuivaa puujätettä, risuja ja oksia. Tällöinkään tarkoituksena ei saa olla jätteen hävittäminen. Paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä.

Voit ilmoittaa havaitsemastasi roskaamisesta ja jätteiden laittomasta käsittelystä kunnan ympäristönsuojelusihteerille.

Materiaalit kiertoon

Syntypaikkalajittelu on tehokkain tapa saada materiaalit kiertoon. Yhdyskuntajätteiden kierrätys on jokaisen henkilökohtainen mahdollisuus vaikuttaa ympäristön tilaan ja tulevaisuuteen.

Kaikki kotitalouksista syntyvät jätteet, jotka eivät sovellu energia-, seka- tai biojätteeseen, tulee toimittaa lajitteluasemalle. Valtaosan jätteistä voi toimittaa sinne maksutta. Tällaisia jätteitä ovat mm. vaaralliset jätteet, puutarhajätteet, asbesti, auton renkaat, sähkö- ja elektroniikkaromu ja kyllästepuut. 

Lahden lajitteluasema Pilleri Kujalan käsittelykeskuksessa ottaa vastaan myös useita sellaisia jätteitä, joita ei Asikkalan lajitteluasemalla vastaanoteta, kuten ikkunalasia.

Pientä SER-jätettä ottavat maksutta vastaan myös ne kaupat, jotka sitä myyvät.

DataSER-jätettä eli SER-jätettä, jossa on muistia, ottaa vastaan tällä hetkellä Asikkalassa ainoastaan Nuorten työpaja, Sulkumiehentie 2 (avoinna ma-to 9-15).

RINKI-ekopisteet

Rinki-ekopisteillä otetaan maksutta vastaan kotitalouksien pakkausjätettä, mm. kartonkia, lasia, metallia ja muovia. Osassa on myös Ringin kumppanin keräyssäiliöt paperille ja vaatteille. Tarkemmat tiedot sekä sijainnit löytyvät karttahausta: RINKI-ekopisteet Asikkalan alueella:

 • S-market Vääksy: Rusthollintie 1
 • K-Supermarket Vääksy: Maakaupantie 1
 • Kalkkinen: Kenttätie 20 / Nuoramoistentie
 • Vesivehmaa: Joenkulmantie / Lahdentie

Kierrätysaste: lajitellut jätteet erilliskerätään käsittelyä varten ja hyödynnetään materiaalina. Kierrätysaste on sitä suurempi, mitä korkeampi on materiaalihyödynnyksen osuus. Paperi- ja kartonkijätettä sekä biojätettä erilliskerätään vuosittain kaikista eniten – niitä myös saatetaan markkinoille eniten.

Tuottajavastuu tarkoittaa, että tuotteiden valmistajilla ja maahantuojilla on jätelain mukaan velvollisuus järjestää tuotteiden jätehuolto kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Tuottajavastuun piiriin kuuluvat tuotteet voi kierrättää maksutta: RINKI-ekopisteillä tai paikallisella lajitteluasemalla.

Tuottajavastuun piiriin kuuluvat

 • sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajat ja maahantuojat sekä myyjät, jotka myyvät laitteita omalla tuotemerkillä
 • akkujen ja paristojen valmistajat ja maahantuojat (ml. ajoneuvojen ja sähkölaitteiden sisällä akkuja ja paristoja maahantuovat)
 • henkilöautojen, pakettiautojen tai muiden niihin rinnastettavien ajoneuvojen valmistajat ja maahantuojat sekä toimijat, jotka toimittavat maahan ajoneuvoja kotimaisen käyttäjän nimissä
 • renkaiden maahantuojat, valmistajat ja pinnoittajat sekä renkailla varustettujen ajoneuvojen ja laitteiden maahantuojat
 • paperituotteen maahantuojat sekä paperituotteen valmistukseen käytettävän paperin valmistajat ja maahantuojat
 • pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat, joiden liikevaihto on vähintään miljoona euroa (Suomen pakkauskierrätys RINKI Oy ylläpitää pakkausjätteiden kierrätyspisteitä)

Biojätteestä valtaosa kompostoidaan ja kompostimultaa voidaan hyödyntää esimerkiksi maanparannusaineena tai viherrakentamisessa. Biojätettä myös mädätetään teollisesti. Mädätys tuottaa biokaasua ja mädätysjäännöstä, jota voi hyödyntää viherrakentamisessa.

Mikäli haluat pidentää sekajäteastian tyhjennysväliä harvemmaksi kuin 2 viikkoa

 • biojäte tulee kompostoida kiinteistöllä
 • siitä tulee tehdä kompostointi-ilmoitus Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle
 • tämän jälkeen tyhjennysvälin pidentämisestä sovitaan jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Sekajäteastian tyhjennysväli voi olla enimmillään jopa 26 viikkoa.

Kun kompostoit ruuantähteitä omalla kiinteistölläsi, huolehdithan, että astiat ovat tiiviitä, jotta haittaeläimet eivät pääse ruokailemaan. Myös linnunruuat, viljat ja muut ravinnoksi kelpaavat houkuttelevat pihapiiriisi haittaeläimiä, kuten rottia.

Asikkalan ympäristönsuojelumääräysten 16 § kieltää ruoantähteiden tai elintarvikejätteen käytön lintujen ja muiden luonnonvaraisten eläinten ruokinnassa asuinkiinteistöjen pihoilla ja parvekkeilla. Yleisillä paikoilla lintujen ja
muiden luonnonvaraisten eläinten ruokkiminen on kielletty.

Sekajätteen määrä on ollut kasvussa. Vuonna 2019 sekajätettä syntyi Suomessa yli 1,5 miljoonaa tonnia. Lähestulkoon kaikki sekajäte päätyy energiakäyttöön, vaikka siitä voidaankin esikäsittelyssä erottaa joitakin kierrätyskelpoisia materiaaleja.

Eri selvityksissä on havaittu, että sekajätteeseen päätyy huomattavia määriä biojätettä, jota voi olla jopa yli kolmannes sekajätteestä. Biojäte muun muassa vähentää sekajätteestä poltosta saatavan energian määrää. Biojätteen lajittelu ja erilliskeräys on siis hyvin perusteltua.

Biojätteen lisäksi sekajätteessä on koostumusselvitysten mukaan paljon muovia sekä paperia ja kartonkia. Sekajätteen seassa olevat erilliskeräyskelpoiset materiaalit menevät hukkaan ja tämä ylläpitää tilannetta, jossa materiaalien ja tavaroiden tuotantoon joudutaan edelleen käyttämään neitseellisiä raaka-aineita. Syntypaikkalajittelu on paras tapa edistää kierrätystä.

Lahden seudulta kerätty energiajäte lajitellaan LATE-lajittelulaitoksessa mekaanisesti erotellen jätteestä materiaalina ja energiana hyödynnettävät ainekset toisistaan. Materiaalihyödynnettävät jatkavat matkaansa jalostavan teollisuuden uusioraaka-aineeksi.

Energiahyödynnettävät ainekset murskataan Kujalan käsittelykeskuksen MURRE-murskauslaitoksessa ja valmis kierrätyspolttoaine hyödynnetään sähkön ja lämmön tuotannossa eri voimalaitoksissa.

Säilytä ja vie vaaralliset jätteet keräykseen alkuperäispakkauksissaan. Jos alkuperäistä pakkausta ei ole, vie jäte keräykseen tiiviisti suljetussa pakkauksessa ja merkitse pakkaukseen, mitä jätettä se sisältää.

Vaarallisia jätteitä ovat jätelain mukaan sellaiset jätteet, jotka kemiallisen tai muun ominaisuutensa vuoksi voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Vaarallisia jätteitä otetaan vastaan

 • Lääkejätteet ja elohopeakuumemittarit otetaan vastaan apteekeissa.
 • Paristot ja pienakut voi palauttaa navat teipattuina myös kauppoihin, joissa niitä myydään.
 • Kestopuuta otetaan vastaan vain lajitteluasemilla.

Jätevesien oikeanlainen käsittely on tärkeää erityisesti pohjaveden ja vesistöjen suojelemiseksi. Isot järvet voivat pitkäänkin kestää ylimääräistä kuormitusta, mutta pienempien vesistöjen puskurikyky on heikompi.

Pohjaveden puhdistaminen hyvin kallista ja aikaa vievää ja toisinaan jopa mahdotonta. Pilaantuneiden järvien kunnostus on myöskin kallista ja vaatii sitoutumista. Esimerkiksi Vesijärven kunnostustöissä ollaan päästy vuosikymmenten pitkäjänteisellä työllä hyviin tuloksiin.

Jos alueellasi on kunnallinen vesihuolto, siihen on liityttävä. Jos kiinteistö sijaitsee haja-asutusalueella, huolehdithan, että jätevesijärjestelmäsi on ajantasainen.