Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

83 Oppilaita

5 Opettajia

3 Ohjaajia

Ajankohtaista

Kevätjuhla torstaina 1.6. klo 17:30, tervetuloa!

Koko koulun picnic-päivä 2.6. perjantaina. Koulua kaikilla 9-13.

Vesivehmaan koulu on yhteisöllinen ja turvallinen oppimisympäristö, jossa koulun aikuiset ja lapset oppivat joka päivä elämässä tarvittavia taitoja. Yhteisöllinen ja turvallinen ilmapiiri muodostuu tieteen, sivistyksen, yritteliäisyyden ja ihmisyyden tiedostamisella sekä vaalimisella. Koulu korostaa yrittäjyyskasvatuksen ajatusta, jossa sisäistä yritteliäisyyttä painottamalla tuodaan esille niin henkilökunnan kuin oppilaidenkin vahvuuksia ja ahkeruutta. Kaiken taustalla on yksilön kunnioittaminen sekä hänen ohjaaminen kohti hyvää elämää.

Yleistä

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 linjaa kiusaamisesta mm. näin:

”Yhteisössä arvostetaan hyväntahtoisuutta ja ystävällisyyttä. Kiusaamista, väkivaltaa, rasismia tai muuta syrjintää ei hyväksytä ja epäasialliseen käytökseen puututaan” (s. 27.)

”Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Rauhallinen ilmapiiri edistää työrauhaa. Koulun järjestyssäännöt lisäävät kouluyhteisön turvallisuutta, viihtyisyyttä ja sisäistä järjestystä. — Opettaja tai rehtori ilmoittaa koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta tilanteeseen osallistuneiden huoltajille” (s. 79.)

Vesivehmaan koulun kiusaamisen vastainen toiminta

Lähtökohta

Jokaisella Vesivehmaan koulun oppilaalla on oikeus perusopetuslain mukaiseen turvalliseen opiskeluympäristöön sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Tavoitteenamme on ennaltaehkäistä ja minimoida koulukiusaamista kouluvuoden aikana siten, että kiusaamistapauksia ei ilmene yhtään.

Kiusaamisen määrittely

Kiusaamisella tarkoitetaan sitä, että joku oppilas joutuu yhden tai useamman muun oppilaan loukkaamisen, vahingoittamisen ja/tai syrjimisen kohteeksi pystymättä puolustautumaan tai vaikuttamaan saamaansa kohteluun. Kiusaaminen voi olla tönimistä, lyömistä, haukkumista ja pilkkaamista, yksin jättämistä, ilkeitä puheita takana päin tai mitä tahansa sellaista toimintaa, jolla pyritään vahingoittamaan tai loukkaamaan toista. Kiusaamistilanne ei ole yleensä tasa-arvoisten ja yhtä voimakkaiden nahistelua, vaan kiusattu on alakynnessä ja puolustuskyvytön suhteessa kiusaajaan.

Ennaltaehkäisy

Koulumme ennaltaehkäisee epäasiallista käytöstä eri tavoin, joita ovat mm. kummitoiminta, valistaminen, erikoistoimintajoukot, pari- ja ryhmätyöt, oppilaskuntatoiminta, välituntivalvonta, oppimiskeskustelut (huoltajat + oppilas + opettaja) sekä kasvatuskeskustelut. Kiusaamisen estäminen lähtee liikkeelle jo koulun järjestyssäännöistä, oppilasryhmien ryhmäyttämisestä sekä henkilökunnan aktiivisesta läsnäolosta oppilaiden arjessa.

Jos oppilas huomaa kiusaamista, toimintamalli on seuraava:

• Kerro aikuiselle välittömästi, jos huomaat kiusaamista.
• Uskalla olla kiusatulle kaveri, älä jätä häntä yksin.  Älä koskaan ole kiusaajan puolella.
• Rohkaise kiusattua kertomaan kiusaamisesta jollekin aikuiselle, voit myös itse tarjoutua kertomaan hänen puolestaan.

Jos oppilas kokee kiusaamista, toimintamalli on seuraava:

• Kerro asiasta heti jollekin turvalliselle aikuiselle. Se voi olla kotona, koulussa, harrastuksessa tai missä vain.

• Akuutissa kiusaamistilanteessa rohkaise itseäsi kertomaan tunteistasi. Kerro, miltä tuntuu. ”Jätä minut rauhaan, koska en pidä siitä, että sinä…” ”Tuo tekee minut surulliseksi” Jos puhuminen on sillä hetkellä vaikeaa, poistu paikalta.

• Jos kiusaamisesta puhuminen aikuiselle tuntuu vaikealta, kerro siitä esimerkiksi kaverillesi tai sisaruksillesi.

Jos Vesivehmaan koulussa havaitaan kiusaamista, toimintamalli on seuraava:

• Tilanteeseen puututaan välittömästi

• Opettaja keskustelee osapuolten kanssa ensin kahdestaan

• Opettaja keskustelee osapuolten kanssa yhdessä

• Oppilaille tuodaan esille koulukiusaamisen vakavuus ja osoitetaan, että ainoa vaihtoehto on sen loppuminen

• Oppilaat asetetaan kahden viikon seurantajaksolle, jonka aikana kiusaamiselle annetaan mahdollisuus loppua. Asiaa tarkkaillaan erityisen herkästi, ja myös muu henkilökunta tietää tämän.

• Seurantajakson jälkeen opettaja keskustelee osapuolten kanssa yhdessä. Tavoitteena todeta, että kiusaaminen on loppunut.

  • Mahdollisuuksien mukaan kuraattori tukee asiassa

• Opettaja raportoi kaikesta yllä olevasta huoltajille.

Jos kiusaaminen jatkuu edelleen

• Opettaja kutsuu huoltajat koululle, jossa asiaa käsitellään yhdessä rehtorin kanssa. Erityishuomio asian vakavuudessa ja molempien osapuolten ajatuksissa.

• Asia viedään tässä vaiheessa oppilashuoltoryhmään. Tilanteen ratkaisua hoitaa tällöin luokanopettajan lisäksi koulupsykologi ja koulukuraattori.

Kaikessa kiusaamisen vastaisessa toiminnassa, jokaisessa kohdassa, huomioidaan oppilaan ihmisarvoinen kohtelu ja yksityisyyden suoja. Oppilaat ovat ammattilaisten käsissä, ja ikävätkin asiat on täysin mahdollista ratkaista hyvään ja turvalliseen lopputulokseen.

Vesivehmaan koulu on lukuvuonna 2021-2022 elinvoimainen ja vireä koulu. Koulussa toimii viisi luokkaa: 1.luokka, 2.luokka, 3-4. yhdistelmäluokka, 5-6. yhdistelmäluokka sekä 6. luokka.

Vesivehmaan koulussa painotetaan yrittäjyyskasvatuksen oppisisältöjä. Yrittäjyyskasvatuksella tarkoitetaan koko koulupolun läpäiseviä aihekokonaisuuksia, jotka voivat ilmetä kaikilla oppitunneilla. Yrittäjyyskasvatuksella katsotaan olevan erityisesti kaksi ulottuvuutta: sisäinen yrittäjyys ja ulkoinen yrittäjyys. Sisäinen yrittäjyys ei ole sidoksissa ihmisen ammattiin tai asemaan, vaan se on yritteliästä toimintaa arjen askareissa. Sisäiseen yrittäjyyteen kuuluu muun muassa ahkeruus, uteliaisuus, sinnikkyys ja kyky oppia virheistään. Sisäisen yrittäjyyden tulisi läpäistä koulupolku alkuopetuksesta alkaen, ja näitä aihealueita pidämme esillä tänä lukuvuonna.

Myöhemmässä vaiheessa koulupolkua ulkoisen yrittäjyyden tuominen yhtenä ammatinharjoittamisena keinona ja tulevaisuuden työmuotona on osa opetussuunnitelman perusteita ja Vesivehmaan koulun tahtotilaa. Tutkimusten mukaan nykyisistä nuorista 65% tulee työllistymään ammatteihin, joita ei vielä ole olemassakaan. Yrittäjyyskasvatuksen alla on mahdollista valmistaa oppilaita kohtaamaan tulevaisuus luottavaisesti ja turvallisesti.

8:00 – 8:45: Ensimmäinen oppitunti

8:45-9:00: Välitunti

9:00-9:45: Toinen oppitunti

9:45-10:00: Välitunti

10:00-10:45: Kolmas oppitunti

10:45-11:15: Ruokavälitunti

11:15-12:00: Neljäs oppitunti

12:00-12:15: Välitunti

12:15-13:00: Viides oppitunti

13:00-13:15: Välitunti

13:15-14:00: Kuudes oppitunti

Koulussamme on paikalla säännöllisesti vastaava kuraattori, erityisopettaja sekä terveydenhoitaja. Lisäksi oppilaat saavat tukea ja ohjausta kouluarjessa kahdelta koulunkäynnin ohjaajaltamme.

Vastaava kuraattori: Heli Virtanen, p. 044 7780 415, paikalla perjantaisin

Koulupsykologi: Jenni Parikka, p. 044-7780 423, jenni.parikka(a)mehilainen.fi

Erityisopettaja: Miia Talikka, paikalla keskiviikkoisin

Terveydenhoitaja: Meri Olin, paikalla joka toinen maanantai

Markus Koskinen, 044 7780 049                 

Rehtori, 6. luokka

Jenni Westman, 044 7780 143                 

Luokanopettaja (vs.), 1. luokka

Ulla Karlsson, 044 7780 145   

Vararehtori, 3. luokka

Päivi Eloranta-Varonen, 044 7780 141       

Luokanopettaja, 4-5. luokka 

Sirpa Liikonen, 044 7780 138                 

Luokanopettaja, 2. luokka

Mikaela Suni-Salo, 044 7780 153         

Englannin opettaja (ma ja ke)

Pauliina Luostarinen, 044 7780 483        

Koulunkäynninohjaaja      

Mirella Rajala, 044 7780 484                 

Iltapäivätoiminnan ohjaaja  

Riikka Naukkarinen, 044 7780 042

Koulunkäynninohjaaja

Sanna Alhola, 044 7780 007

Kokki         

Luisa Virtanen, puh.nro tulossa

Siistijä

Jukka Helvilä, 044 7780 744

Kiinteistönhoitaja

Heli Reiman, 044 7780 744

Koulusihteeri      

Heli Virtanen, 044 7780 415

Vastaava kuraattori (pe)

Hanna Rossi, 044 7780 033

Laaja-alainen erityisopettaja (ti ja to)

Noora Salmela, 044 7780398

Iltapäivätoiminnan ohjaaja

Jutta Salonen, 044 7801166

Terveydenhoitaja

Jenni Parikka, 044 7780 423                               

Koulupsykologi

Jaana Leppälä

Ruokapalvelutyöntekijä

Oona Tetri, 044 7780 911

Koulunkäynninohjaaja

Vesivehmaan koulua laajennetaan vuoden 2023 aikana. Pohjatyöt aloitetaan toukokuussa, ja laajennusosan on tarkoitus olla valmis lukuvuoden 2023-2024 alkaessa.

Ota yhteyttä

Vesivehmaan koulu, Vesivehmaantie 285, 17130 Vesivehmaa.

Rehtori Markus Koskinen, 044 778 0049, markus.koskinen(a)asikkala.fi

Koulusihteeri Heli Reiman, 044 778 0431, heli.reiman(a)asikkala.fi