Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Oppilaalla on perusopetuslain mukaan oikeus saada oppimisensa tueksi tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta kaikissa tuen vaiheissa. Mikäli yleinen tuki ei oppilaalle ole riittävää yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa mietitään tuen tarpeen riittävyyttä.

Oppilaan tuen tarpeisiin vastataan esimerkiksi tukiopetuksella, osa-aikaisella erityisopetuksella tai ohjauksen keinoin.


Laadukas perusopetus on perusta oppilaan oppimiselle ja hyvinvoinnille. Oppimisen ja
koulunkäynnin vaikeuksia ehkäistään ennakolta esimerkiksi opetusta eriyttämällä, opettajien keskinäisellä sekä muun henkilöstön yhteistyöllä, ohjauksella sekä opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla. Opetuksessa otetaan huomioon sekä ryhmän että yksittäisen oppilaan tarpeet.


Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa osana koulun arkea. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.

Yleisen tuen muotoja ovat:

Tukiopetus epäsäännöllisesti: Tukiopetus sisältyy keskeisenä osana oppilaalle laadittavaan oppimissuunnitelmaan. Sen ja osa-aikaisen erityisopetuksen sekä kodin kanssa tehtävän yhteistyön on muodostettava ehyt kokonaisuus oppiaineiden tuen kokonaisuutta rakennettaessa. Tukiopetus ei ole pelkästään korjaavaa, vaan myös ennakoivaa.

Laaja-alainen erityisopetus epäsäännöllisesti: Oppilas käy laaja-alaisella erityisopettajalla esim harjoittelemassa lukutekniikkaa, oikeinkirjoitussääntöjä tai matematiikan perustaitoja.

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettu tuki tulee järjestää laadultaan ja määrältään oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Tehostettu tuki annetaan muun opetuksen yhteydessä joustavin opetusjärjestelyin. Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja, lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien yksilöllistämistä.

Oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma, johon oppisisällöt ja tavoitteet määritellään.

Eriyttämistä voi tapahtua fyysisesti ja/tai oppimateriaalien kautta. Tapauskohtaisesti voidaan oppilaan opettamisessa edetä myös siten että oppilaalle laaditaan erityiset painoalueet yhdessä tai useammassa oppiaineessa.

Nämä opiskelun erityiset painoalueet tulee kirjata oppimissuunnitelmaan.

Erityisten painoalueiden kautta pyritään siihen, että oppilas saavuttaa oman vuosiluokkansa mukaiset sisältöjen ”ydinalueet”. Sisältöjen ohella täytyy myös mahdollisimman konkreettisesti kuvata miten oppilas työskentelee, mitä muuta tukea hän saa ja minkälaisin tavoin hän voi osoittaa osaamisensa.

Arvioinnissa on mietittävä, mitkä arvosanat on mahdollista saavuttaa, oppilaan hallitessa oppiaineen ydinsisällöt.

Tukiopetus säännöllisesti: Tukiopetus sisältyy keskeisenä osana oppilaalle laadittavaan oppimissuunnitelmaan. Sen ja osa-aikaisen erityisopetuksen sekä kodin kanssa tehtävän yhteistyön on muodostettava ehyt kokonaisuus oppiaineiden tuen kokonaisuutta rakennettaessa. Tukiopetus ei ole pelkästään korjaavaa, vaan myös ennakoivaa.

Laaja-alainen erityisopetus on säännöllistä ja jatkuvaa: Säännöllisyys alaluokilla: Mikäli oppilas 4. luokan syksyllä jatkaa säännöllistä käyntiään laaja-alaisella erityisopettajalla, luokanopettaja ja erityisopettaja kartoittavat yhteistyössä oppilaan kokonaistilanteen ja tehostetun tuen tarpeen.

Ohjaajapalvelut : Tilapäistä tai jatkuvaa tukea oppilaan tuen tarpeen ja luokan kokonaistilanteen mukaan. Tuki intensiivisempää kuin yleisen tuen vaiheessa.

Oppilashuollon tuki: Yhteistyössä huoltajien kanssa. Oppilashuoltoryhmän henkilöstön konsultaatio. Oppilaan asian käsittely ja seuranta oppilashuoltoryhmässä. Moniammatillisesti toteutettu pedagoginen arvio.

Oppilas voidaan siirtää erityisen tuen alueelle, jos oppilas ei tehostetun tuen tukitoimista huolimatta tule saavuttamaan hyväksyttäviä arvosanoja yhdessä tai useammassa oppiaineessa. Erityinen tuki voi tulla kyseeseen myös tilanteissa, joissa koulunkäynti häiriintyy vakavalla tavalla. Esimerkkinä hyvin haastavat sosiaaliset tilanteet suurissa ryhmissä, vakavat kiusaamistilanteet ja niiden kärjistyminen, oppilaan omaan tai muiden turvallisuuteen liittyvät syyt, psyykkiset tai muut terveydelliset syyt.

Opetus: Erityisopetus pyrkii yhteistyössä muun perusopetuksen kanssa auttamaan oppilaita eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan.

Päähuomio kohdistuu oppimisvaikeuksiin sekä psykososiaalisiin ongelmiin. Keskeistä on vaikeuksien varhainen tunnistaminen ja tukitoimien aloittaminen ja siten oppimisvaikeuksien kielteisten vaikutusten ennalta ehkäiseminen.

Tapauskohtaisesti voidaan oppilaan opettamisessa edetä myös siten että oppilaalle laaditaan erityiset painoalueet yhdessä tai useammassa oppiaineessa. Nämä opiskelun erityiset painoalueet tulee kirjata HOJKS:aan. Erityisten painoalueiden kautta pyritään siihen, että oppilas saavuttaa oman vuosiluokkansa mukaiset sisältöjen ydinalueet. Sisältöjen ohella täytyy myös mahdollisimman konkreettisesti kuvata, miten oppilas työskentelee, mitä muuta tukea hän saa ja minkälaisin tavoin hän voi osoittaa osaamisensa.

Arvioinnissa on mietittävä, mitkä arvosanat on mahdollista saavuttaa, kun oppilaan hallitessa oppiaineen ydinsisällöt. Mikäli edes oppiaineen keskeisiin sisältöihin liittyvien tavoitteiden saavuttaminen hyväksytysti ei tuesta huolimatta ole oppilaalle mahdollista, oppiaineen oppimäärä voidaan yksilöllistää. Aika, oppiaineksen syvyys ja laajuus, menetelmät, työtavat ja materiaalit, oppisisällöt, oppimisympäristö sekä opetusjärjestelyt määritellään HOJKSissa.

Opetuksessa käytetään oppilaalle sopivaa opiskelumateriaalia esim. eKirjat

Ohjaajat: Avustamisen tarve vaihtelee oppilas- ja ryhmäkohtaisesti. Oppilaalla on oikeus tulkki- / avustajan palveluihin.

Apuvälineet: Apuvälineet kohdennetaan perustellusti tukea tarvitseville oppilaille.

Tukiopetus: Tukiopetus ei ole niin keskeisessä osassa oppilaan opiskelun tukemisessa kuin edellisissä tuen portaissa. Kuitenkin oppilaan kokonaistilanne ja oppimisympäristön tilanne määrittelevät tukiopetuksen tarpeen.

Laaja-alainen erityisopetus: Tarvetta mietitään oppilaskohtaisesti. Esimerkiksi tilanteissa, joissa mietitään oppilaan integroitumista suureen ryhmään. Voi myös toimia psykologin ja/tai erityisluokanopettajan apuna testauksissa.

Oppilashuollon tuki: Tiivis yhteistyö huoltajien kanssa. Oppilashuoltoryhmän henkilöstön konsultaatio.