Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Perusopetuslain mukaan oppilas on velvollinen osallistuimaan opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä myönnetty vapautusta. (POL 26§) Huoltaja tiedottaa oppilaan poissaolosta mahdollisimman pian ja selvittää syyn poissaoloon koulun ilmoittamalla tavalla. Luokanopettaja tai – valvoja seuraa poissaoloja ja tarvittaessa on yhteydessä huoltajaan, mikäli poissaolojen määrä tai syyt herättävät huolen oppilaan opintojen etenemisestä tai oppilaan hyvinvoinnista.

Toimintaperiaatteet poissaolojen suhteen:

  • kun poissaoloja on 17/30 h, opinto-ohjaaja /luokanvalvoja / luokanopettaja tarkistaa tilanteen huoltajalta, mahdollistetaan oppilashuollon tuki jo tässä vaiheessa, huoltajalle selvitetään seuraava vaihe, mikäli poissaolojen määrä edelleen jatkuu, käyty keskustelu kirjataan Wilmaan (kohta mihin kirjataan)
  • kun poissaoloja on 24 / 45 h palaveri kutsutaan koolle, tarjotaan oppilashuollon palveluita, kaikki poissaolotilanteet on tärkeä arvioida moniammatillisesti
  • kun poissaoloja 34 / 60 h, tehdään kutsu yhteistyöhön (jos perhe yhteistyökykyinen, voi tehdä pyynnön palvelutarpeen arvioimiseksi. Jos huoltaja ei ole yhteistyökykyinen eikä näe asiassa ongelmaa, tehdään lastensuojeluilmoitus, jos poissaolot edelleen jatkuvat senkin jälkeen eikä palvelut toimi, on viimeistään lastensuojeluilmoituksen paikka

Muita tlanteita, jolloin luokanopettajan tai – valvojan tulee reagoida ja ottaa yhteyttä huoltajaan:

  1. poissaoloja ei selvitetä viikon kuluessa
  2. luvaton poissaolo, jolle huoltaja ei anna muuta selitystä
  3. poissaolot keskittyvät koepäiviin tai muihin poikkeustilanteisiin.
  4. oppilas sairastuu usein kesken päivän ja lähtee kotiin
  5. jokin muu seikka poissaoloissa herättää huolta

Jos oppilaan poissaolot tai niiden puutteellinen selvittely jatkuvat yhteydenoton jälkeenkin, on luokanopettajan tai – valvojan syytä tuoda asia opiskeluhuoltohenkilöstön tietoon, jotta asian taustoja voidaan selvitellä ja tarjota oppilaalle asianmukaista tukea. Opetukseen liittyviä tukitoimia (tukiopetus, koejärjestelyt) on syytä tarjota jo heti poissaolojen jälkeen. Mahdollisimman varhaisella puuttumisella pyritään estämään opintojen etenemisen ongelmat ja kouluun tulemisen kynnyksen kasvaminen. Toisaalta poissaolojen taustalla saattaa olla kiusaamista, pelkoja, jännittämistä tai muuten elämän tilanteen tuottamia ongelmia, joihin on hyvä saada apua. Luokanopettajan ja – valvojan on syytä tiedottaa kouluterveydenhoitajalle toistuvista poissaolojen syistä ennen laajaa terveystarkastusta koottavassa opettajan tiedonsiirrossa.